کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

پیام های کوتاه
آخرین نظرات
نام عمومی سم فرمولاسیون نام تجاری نوع سم
آزادیراختین EC1% نیمازال حشره کش
اتیون EC47% اتیول حشره کش
اسپیرومسیفن SC24% اُبرون حشره کش
اسپینوزاد SC24% تریسر حشره کش
استامی پراید SP20% موسپیلان حشره کش
اکسی دیمتون متیل EC25% متاسیستوکس حشره کش
ایمیداکلوپراید SC35% کنفیدور حشره کش
ایمیداکلوپراید WS70% گاچو حشره کش
ایندوکساکارب SC15% آوانت حشره کش
باسیلوس تورینجینسیس WG90% ام وی پی حشره کش
بوپروفزین SC40% آپلاود حشره کش
پرمترین EC25% آمبوش حشره کش
پروفنفوس EC40% کوراکرون حشره کش
پریمفوس متیل EC50% اکتیلیک حشره کش
پریمیکارب DF50% پریمور حشره کش
پریمیکارب WP50% پریمور حشره کش
پودر سیلیس P80% درای ساید حشره کش
پی متروزین WG50% چس حشره کش
پی متروزین WP25% چس حشره کش
پیرتروم WP.1% آگروترین حشره کش
پیری پروکسی فن EC10% آدمیرال حشره کش
پیریدالیل EC50% سومی پِلو حشره کش
تری کلروفن EC50% دیپترکس حشره کش
تری کلروفن WP80% دیپترکس حشره کش
تری کلروفن SP80% دیپترکس حشره کش
تیاکلوپراید SC48% کالیپسو حشره کش
تیاکلوپراید + دلتامترین OD11% پروتئوس حشره کش
تیامتوکسام WG25% آکتارا حشره کش
تیامتوکسام FS35% کروزر حشره کش
دلتامترین EC2/5% دسیس حشره کش
دی اتانول آمید WSC65% روغن نارگیل حشره کش
دیازینون EC60% بازودین حشره کش
دیازینون WP40% بازودین حشره کش
دیازینون GR10% بازودین حشره کش
دیازینون GR5% بازودین حشره کش
دیفلوبنزورون ODC45% دیمیلین حشره کش
دیفلوبنزورون WP25% دیمیلین حشره کش
دیکلرووس EC50% ددواپ حشره کش
دیمتوات EC40% روکسیون حشره کش
سایپرمترین EC40% ریپکورد حشره کش
سیرومازین WP75% تریگراد حشره کش
فلوفنکسورون DC5% کاسکید حشره کش
فن والریت EC20% سومیسیدین حشره کش
فنتوات EC50% سیدیال حشره کش
فنتیون EC50% لبایسید حشره کش
فنیتروتیون EC50% سومیتیون حشره کش
فوزالون EC35% زولون حشره کش
فیپرونیل GR0/2% ریجنت حشره کش
کارتاپ GR4% پادان حشره کش
کلروپیریفوس EC40/8% دورسبان حشره کش
کلروپیریفوس GR5% نگزالوت حشره کش
کلروپیریفوس متیل EC40% رلدان حشره کش
کلروپیریفوس+ کلریفوس متیل EC50% گلادیاتور 5 تی سی حشره کش
لوفنورون EC5% مَچ حشره کش
لوفنورون+فنوکسی کارب EC10/5% لوفوکس حشره کش
مالاتیون EC57% مالاتیون حشره کش
هپتنفوس EC50% هوستاکوئیک حشره کش
هگزافلومورون EC10% کنسالت حشره کش
آبامکتین EC1/8% ورتی مک کنه کش
آزوسیکلوتین WP25% پروپال کنه کش
بروموپروپیلات EC25% نئورون کنه کش
بنزوکسی میت EC20% سیترازون کنه کش
پروپارژیت EC57% امایت کنه کش
پروپارژیت EW57% امایت کنه کش
پیریدابن WP20% سان مایت کنه کش
تترادیفون EC7/52% تدیون وی 18 کنه کش
تیومتون EC25% اکاتین کنه کش
دیکوفول EC18/5% کلتان کنه کش
فن پروپاترین EC10% دانیتول کنه کش
فن پیروکسی میت SC5% ارتوس کنه کش
فنازاکوئین SC20% پراید کنه کش
کلوفنتزین SC50% آپولو کنه کش
هگزی تیازوکس EC10% نیسورون کنه کش
آزوکسی استوربین SC32.5% اُرتیوا تاپ قارچ کش
اپوکسی کونازول SC12/5% اپوس قارچ کش
ادیفنفوس EC50% هینوزان قارچ کش
ایپرودیون WP50% رورال قارچ کش
ایپرودیون+کاربندازیم WP52/5% رورال تی اس قارچ کش
ایمازالیل SL5% فنگافلور قارچ کش
برودوفیکس ُSC18% برودوفیکس قارچ کش
بنومیل WP50% بنلیت قارچ کش
بوسکالید+پیراکلواستروبین WG38% بلیس قارچ کش
بوسکالید+کروزوکسیم متیل SC30% کُلیس قارچ کش
بی ترتانول WP25% بایکور قارچ کش
پروپیکونازول EC25% تیلت قارچ کش
پروتیوکونازول+تبوکونازول FS40% لاماردور قارچ کش
پروکلراز WP50% اسپورگون قارچ کش
پنسیکرون WP25% مون سِرِن قارچ کش
پنکونازول EW20% توپاز قارچ کش
تبوکونازول DS2% راکسیل قارچ کش
تبوکونازول EW25% فولیکور قارچ کش
تبوکونازول FS6% راکسیل قارچ کش
تتراکونازول EC10% لوسپِل قارچ کش
تری تیکونازول FS20% رئال قارچ کش
تری دمورف EC75% کالیکسین قارچ کش
تری سیکلازول WP75% بیم قارچ کش
تری فلوکسی استروبین WG50% فلینت قارچ کش
تری فلوکسی سولفورون WG75% انووک قارچ کش
تری فلومیزول EC15% تریفمین قارچ کش
تری فلومیزول WP15% تریفمین قارچ کش
تریادیمفون WP25% بایلتون قارچ کش
تریادیمنول DS7/5% بایتان قارچ کش
تیابندازول WP60% تکتو قارچ کش
تیابندازول+ایمازالیل 0.70% واکس سیترازول قارچ کش
تیابندازول+فلوتریافول DS5% وینسنت پی قارچ کش
تیوفانیت متیل WP70% توپسین ام قارچ کش
تیوفانیت متیل + تیرام WP80% هومای قارچ کش
دودین WP65% ملپرکس قارچ کش
دیفنوکونازول DS3% دیویدند قارچ کش
دیفنوکونازول FS3% دیویدند قارچ کش
دینوکاپ EC35% کاراتان قارچ کش
دینوکاپ WP18/5% کاراتان قارچ کش
زینب WP80% دیتان زد 78 قارچ کش
سایپروکونازول SL10% آلتو قارچ کش
سایپروکونازول + پروپیکونازول EC33% آرتئا قارچ کش
سایپروکونازول+دیفنوکونازول FS3.63% دیویدند استار قارچ کش
سایموکسینیل+فاموکسادون WG52/5% اکویشن پرو قارچ کش
سولفات مس+آهک EW25% ترکیب بردو قارچ کش
سولفور DF80% الوزال-کوزان قارچ کش
سولفور WG80% الوزال-کوزان قارچ کش
سولفور WP80-90% الوزال-کوزان قارچ کش
سولفور   گل گوگرد قارچ کش
فلوتریافول SC12/5% ایمپکت قارچ کش
فلودیوکسینل FS2/5% سلست قارچ کش
کاپتان WP50% اورتوساید قارچ کش
کاربندازیم WP50% دروزال قارچ کش
کاربندازیم WP60% باویستین قارچ کش
کاربندازیم+سایپروکونازول SC46% آلتوکمبی قارچ کش
کاربندازیم+فلوزیلازول WP37/5% آلرت قارچ کش
کاربوکسین WP75% ویتاواکس قارچ کش
کاربوکسین تیرام L40% ویتاواکس قارچ کش
کاربوکسین تیرام WP75% ویتاواکس تیرام قارچ کش
کارپروپامید SC30% وین قارچ کش
کروزاکسیم متیل WG50% استروبی قارچ کش
کلرتالونیل WP75% داکونیل قارچ کش
کلرتالونیل SC72% داکونیل قارچ کش
کوپراوکسی کلراید WP35% کوپراویت قارچ کش
مانب WP80% دیتان ام 22 قارچ کش
مانکوزب WP80% دیتان ام 45 قارچ کش
متابی سولفیت سدیم   سولفور پَد قارچ کش
متالاکسیل GR5% ریدومیل قارچ کش
متالاکسیل مانکوزب WP72% ریدومیل مانکوزب قارچ کش
متام سدیم L32/7% واپام قارچ کش
نوآریمل EC9% تریمیدال قارچ کش
هگزاکونازول SC5% انویل قارچ کش
آترازین WP80% گزاپریم علف کش
آمترین WP80% گزاپاکس علف کش
آمترین+تری فلوکسی سولفورون سدیم WG75% کریسمَت علف کش
آنیلوفوس+اتوکسی سولفورون SC31/5% سان رایس پلاس علف کش
اتال فلورالین EC33/3% سونالان علف کش
استوکلر EC50% اسنیت علف کش
استوکلر+دیکلرآمید EC76% سورپاس علف کش
اکسادیارژیل EC3% تاپ استار علف کش
اکسادیارژیل WG80% تاپ استار علف کش
اکسی فلورفن EC24% گل ای 2 علف کش
اگزادیازون SL12% رونستار علف کش
ای پی تی سی+دی کلرامید EC82% ارادیکان علف کش
ایزوپروترون + دیفلوفنکان SC55% پنتر علف کش
ایمازتاپیر SL10% پرسوئیت علف کش
ایوکسینیل EC22/5% توتریل علف کش
بروموکسینیل SL22/5% برومینال-پاردنر علف کش
بروموکسینیل +ام ث پ آ EC40% برومیسید ام آ علف کش
بن سولفورون متیل DF60% لونداکس علف کش
بنتازون SL48% بازاگران علف کش
بوتاکلر EC60% ماچتی علف کش
بوتاکلر EW60% ماچتی علف کش
پاراکوات SL20% گراماکسون علف کش
پرتیلا کلر EC50% ریفیت علف کش
پروپاکوئیزافوپ پی اتیل EC10% آژیل علف کش
پروپانیل EC36% استام اف علف کش
پرومترین WP80% گزاگارد علف کش
پرومترین+فلومتورون DF88% کُن وُی علف کش
پندیمتالین EC33% استامپ علف کش
پی پروفوس+توفوردی EC35% ریلوف اچ علف کش
پیریدات EC60% لنتاگران علف کش
پیریدات WP45% لنتاگران علف کش
پیکلورام L21/6% توردون کا 22 علف کش
پینوکسادن+ایمن کننده کلوکینتوست-مکسیل EC10% آکسیال100 علف کش
پینوکسادن+ایمن کننده کلوکینتوست-مکسیل EC4.5% آکسیال045 علف کش
پینوکسادن+کلودینافوپ پروپارژیل EC4.5% تراکسُس علف کش
تبوتیورون SC50% تبوسان علف کش
ترباسیل WP80% سیمبار علف کش
تربوترین+تریاسولفورون WG64% لوگران اکسترا علف کش
تری آلات EC46% آوادکس علف کش
تری آلات G10% بی دبلیو علف کش
تری بنورون متیل DF75% گرانستار علف کش
تری فلوسولفورون متیل DF50% سافاری علف کش
تری کلرو استات سدیم CR95% اربیتوکس علف کش
تریفلورالین EC48% ترفلان علف کش
توفوردی SL72% یو46 دیفلوئید علف کش
توفوردی+ام ث پ آ SL67/5% یو46 کمبی فلوئید علف کش
دالاپون SP80% باسفاپون علف کش
دای کامبا+تریاسولفورون WG70% لین تور علف کش
دای کامبا+توفوردی SL46.4% دیالِن سوپر علف کش
دس مدیفام EC15/7% بتانال آ ام علف کش
دی نیترامین EC25% کوبکس علف کش
دیفنزوکوات SL25% آونج علف کش
دیکلوپروپ+مکوپروپ+ام ث پ آ SL60% دوپلوسان سوپر علف کش
دیکلوفوپ متیل EC36% ایلوکسان علف کش
دیورون WP80% کارمکس علف کش
دیورون+هگزازینون DF60% بَرِیج علف کش
ریم سولفورون DF25% تیتوس علف کش
ستوکسیدیم OEC12/5% نابواس علف کش
سولفوسولفورون WDG75% آپیروس علف کش
سیکلوات EC72/7% رونیت علف کش
سیکلوکسیدیم EC10% فوکوس علف کش
سینوسولفورون WG20% ستوف علف کش
فلم پروپ ام ایزوپروپیل EC20% سافیکس بی دبلیو علف کش
فلوآزیفوپ پی بوتیل EC12/5% فوزیلیدسوپر علف کش
فن مدیفام EC15/7% بتانال معمولی علف کش
فن مدیفام+دس مدیفام+اتوفومازیت EC18% بتانال پروگرس آ ام علف کش
فن مدیفام+دس مدیفام+اتوفومازیت EC27.4% بتانال پروگرس علف کش
فنوکساپروپ پی اتیل EW7/5% پوماسوپر علف کش
کلتودیم EC12% سلکت سوپر علف کش
کلرتال دی متیل WP75% داکتال علف کش
کلریدازون DF65% پیرامین علف کش
کلریدازون SC50% پیرامین علف کش
کلریدازون  WP65% پیرامین  علف کش
کلریدازون  WP80% پیرامین  علف کش
کلوپرالید ُSL30% لونترل علف کش
کلودینافوپ پروپارژیل EC8% تاپیک علف کش
کوئیزالوفوپ پی اتیل EC5% تارگاسوپر علف کش
کوئیزالوفوپ پی تفوریل EC40% پنترا علف کش
گلوفوسینیت آمونیوم SL20% بستا علف کش
گلیفوزیت SL41% رانداپ علف کش
گلیفوزیت با املاح دوگانه SL36% وید مَستر علف کش
لینورون SC45% آفالون علف کش
متازاکلر+کوئین مراک SC41.6% بوتیسان استار علف کش
متامیترون WG70% گلتیکس علف کش
متامیترون WP70% گلتیکس علف کش
متری بوزین DF45% لکسون علف کش
متری بوزین WP70% سنکور علف کش
مزوسولفورون+یدوسولفورون+ایمن کننده OD1.2% آتلانتیس علف کش
مولینیت EC71% اردرام علف کش
مولینیت EC71% اردرام سوپر علف کش
هالوکسی فوپ ار متیل EC10/8% گالانت سوپر علف کش
هالوکسی فوپ اتوکسی اتیل EC12/5% گالانت علف کش
یدوسولفورون متیل+مزوسولفورون متیل WDG6% شوالیه علف کش
آلومینیوم فسفاید TB56% فستوکسین فومیگانت
متیل بروماید GS98% برومور دو متیل فومیگانت
منیزیم فسفاید P56% دگش پلت فومیگانت
برودیفاکوم B0/005% کلرت موش کش
برومادیولون B0/005% لانی رت موش کش
دیفناکوم Bait Pellete.005% بونی رَت موش کش
فنامیفوس GR10% نماکور نماتد کش
کادوزوفوس GR10% راگبی نماتد کش
فسفات آهن Bait1% فریکول حلزون کش
متالدهاید B6% متالانجی حلزون کش
نوار مسی     حلزون کش
آتپلاس   آتپلاس سایر
تری بوتیل فسفرو تری تیوآت L72% دف سایر
تیدیازورون WP50% دراپ سایر
روغن امولسیون شونده EC80% ولک سایر
زینک فسفاید P2% فسفر دو زنک سایر
ژیبرلیک اسید Tb 10gr برلکس (Berelex) سایر
ژیبرلیک اسید EC100% برلکس (Berelex) سایر
ژیبرلیک اسید L13/5% برلکس (Berelex) سایر
سیتوگیت L100 مویان سایر
سیتووت L100% مویان سایر
سیتووت L100% سیتووت سایر
فری گیت L81/2% مویان سایر
فری گیت SL41% مویان سایر
کلروفاسینون+سولفاکینوکسالین B0/025% اکتو سین سی سایر
فلومترالین EC12.5% پرایم پلاس سایر

نظرات  (۱)

سلام msdsسموم رو کجا باید پیدا کرد