کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

پیام های کوتاه
آخرین نظرات

موضوع طرح ازمایشی:اثر شوری بر جوانه زنی و رشد لوبیا

استاد مربوطه:خانم دکتر اسمعیل زاده

اعضای گروه: مرتضی تابند بخت ، امید رضا کشاورز

ساعت کلاس:پنج شنبه بعد ظهر

دانشگاه ازاد اسلامی واحد مرودشت

 

 

پاییز1389

 

 

 

 

 

مقدمه :

شوری خاک ها ی زراعی و آب آبیاری را می توان جزء عمده ترین عوامل محدود کننده رشد گیاهان در اغلب نقاط جهان به ویژه در ایران دانست (1).همچنین شوری خاک یک مانع بزرگ برای استفاده اقتصادی از زمین های کشاورزی و جنگل ها است(7). یکی از مراحل حساس گیاهان به شوری مرحله جوانه زنی است(5). تجمع نمک در مرحله کاشت بذر بدلیل تبخیر از سطح خاک و حرکت روبه بالای نمک ممکن است جوانه زنی بذر را دچار مشکل کند. نتایج تحقیقات متعدد برروی گیاهان زراعی مختلف نشانگر این واقعیت است که با افزایش شوری طول ساقه، ریشه و همچنین وزن خشک این اندام ها و نسبت ساقه به ریشه به طور معنی داری در مقایسه با شاهد کاهش می یابد(1). با توجه به اثرات عوامل مختلف روی تنش شوری، مطالعات نشان می دهند که بسیاری از گیاهان زراعی شوری را متناسب با شرائط محیط تا یک حد آستانه ای تحمل می کنند و بعد از آن با افزایش شوری مقدار عملکرد تاد حدودی به صورت خطی کاهش می یابد(2). لوبیا یکی از حبوبات مصرفی رایج کشور ایران است. و از آنجا که شوری یکی از مهمترین مشکلات مناطق خشک ونیمه خشک است، بررسی مقاومت ارقام محلی استان به شوری الزامی است.با توجه به موارد فوق، هدف از این آزمایش بررسی جوانه زنی و رشد اولیه لوبیا در سطوح مختلف شوری می باشد.

 

 

 

 

 

چکیده:

شوری یکی از مهمترین مشکلات مناطق خشک و نیمه خشک دنیا است. از این رو یافتن گیاهانی مقاوم به شوری می تواند راهی مناسب در جهت افزایش بهره وری از آبهای شور باشد.بمنظور بررسی اثرات سطوح مختلف شوری بر روی جوانه زنی و رشد گیاهچه لوبیا آزمایشی بصورت طرح کاملا تصادفی (C.R.D) با سه تکرار در پاییز سال1389 در دانشکده کشاورزی دانشگاه ازاد اسلامی واحد مرودشت انجام شد. در این آزمایش تاثیر 4 سطح شوری صفر، 25، 50،100دسی زیمنس بر متر بر روی مولفه های جوانه زنی و رشد گیاهچه لوبیا مورد بررسی قرار گرفت. نتایج آماری نشان داد که اثرات شوری بر روی  درصد جوانه زنی، طول ریشه چه، طول ساقه چه ، وزن خشک ریشه چه و وزن خشک ساقه چه معنی دار است. بطور کلی با افزایش شوری درصد جوانه زنی کاهش یافت. بیشترین درصد جوانه زنی و رشد ساقه مربوط به تیمار شاهد با 100% جواب و کمترین مربوط به با 55/55% رشد ساقه و جوانه زنی بود. با افزایش شوری و متناسب با آن طول ریشه چه و ساقه چه و وزن خشک گیاهچه کاهش یافت. با توجه به مولفه های جوانه زنی و رشد ریشه چه و ساقه چه می توان چنین نتیجه گرفت که رقم لوبیا دارای حساسیت متوسط به شوری می باشد. بنابراین توصیه می شود که در مزارع استان فارس قبل از کشت لوبیا رقم آزمون خاک جهت تعیین شوری خاک انجام گیرد.

 

 

 

 

مواد و روش ها :

این تحقیق درپاییز سال 1389در دانشگاه آزاد مرودشت انجام شد.

در این بررسی از کشت لوبیا بر اساس یک متغیر شوری در قالب طرح کاملا تصادفی با 4 تیمار و 3 تکرار انجام  شد.

تعداد 60 عدد بذر لوبیا برای  12 گلدان که در هر گلدان 5عدد  بذر با مقداری خاک (خاک تمام گلدان ها یکسان میباشد) کاشت می شود و تیمار 1دارای غلظت شوری صفر و تیمار 2 با غلظت شوری 25 وتیمار 3 با غلظت شوری 50 وتیمار 4 با غلظت شوری 100 که هر تیماربا 3 تکرار مورد آبیاری قرار می گیرد.

بعد از 30 روز که  نتایج  رشد لوبیا ها ثبت شد  مقدار رشد را اندازگیری کرده و  داده ها را در یک جدول می نویسیم و در نهایت داده های حاصل را با استفاده از مقایسه میانگین ها(آزمون کمترین اختلاف معنی دارLSD-آزمون دانت-آزمون دانکن-آزمون توکی و آزمون SNK) با هم مقایسه کرده تا بهترین تیمار مشخص شود.

 

 

 

نتایج و بحث:

نتایج آزمایش نشان دادکه جوانه زنی و رشد ساقه به طور معنی داری تحت تاثیر شوری قرار گرفت. بیشترین درصد جوانه زنی و رشد در تیمار شاهد با غلظت شوری صفر و کمترین درصد مربوط  به تیمار 4 با غلظت شوری 100بدست آمد.که این نشان دهنده درصد شوری بر گیاه می باشد. به عبارت دیگر افزایش شوری موجب کم شدن جوانه و تاخیر درجوانه زنی و رشد  می شود.

  

 

نتایج آزمایش تعیین اثر شوری بر روی جوانه زنی و رشد لوبیا:

H0) غلظت شوری =0)

(H1 غلظت شوری =25)

(H2 غلظت شوری =50)

(H3 غلظت شوری=100)

H3

H2

H1

H0

تیمار

            تکرار

10

18

21

25

تکرار 1

13

15

24

22

تکرار 2

8

20

23

24

تکرار 3

31

53

68

71

X.j

23.67

22.67

17.67

10.33

`X.j

 

X00=223

N=r.t= 3×4=12

Cf=  =  =4144.084

Tss=

      = 102 +…+242-4144.084=368.917

Tms=

Vss=4478.335-4144.084=334.251

Vms=  =

Ess= Tss-vss= 36.917-334.251= 34.667

Edf= Tdf-Vdf=11-3=8

EMs=  =

Fs=  =

F1%(3,8)= 7.59<25.673

جدول تجزیه واریانس:

FS

MS

SS

DF

S.V

25.673

111.42

334.251

3

Treatment

 

4.34

34.667

8

Error

 

 

368.917

11

Total

 

مقایسه با آزمون کمترین اختلاف معنی دار LSD:

LSDa= S`d.t

s`d=

lsd 1%= 1.699×3.55=5.702

ï`H0-`H1ï= 1<5.702               بی معنی

ï`H0-`H2ï= 6>5.702      معنی دار    

ï`H0-`H3ï= 10.34>5.702          معنی دار

نتایج آزمونLSD:تیمارهای 2Hو H3 نسبت به شاهد اختلاف معنی داری دارد،ولی تیمار H1 مانند شاهد است.

آزمون دانت:

D¢= s`d.t¢

P=  تعداد میانگین های مورد مقایسه باشاهد-1=4-1=3

Edf= 8 ,      a=1%    , p=3   .      t¢=4.06

d¢=sd¢.t¢=1.699×4.06=6.897

ï`H0-`H1ï= 1<6.897             بی معنی

ï`H0-`H2ï= 6<6.897             بی معنی

ï`H0-`H3ï= 10.34>6.897      معنی دار

نتایج آزمون دانت:تیمار H3 نسبت به شاهد اختلاف معنی داری دارد،ولی تیمار H1و2 Hمانند شاهدهستند.

آزمون دانکن

s`x=

ssRa

LsR= SSR.S`X

P

2

3

4

SSRa= 1%

4.74

5.00

5.14

LSRa=1%

5.601

6.005

6.174

تیمار

H0

H1

H2

H3

میانگین

23.67

22.67

17.67

10.33

a

b

 

تعداد مقایسات:  = 6

نتایج آزمون دانکن: تیمار H3 نسبت به شاهد اختلاف معنی داری دارد،ولی تیمار H1و2 Hمانند شاهدهستند.

 

آزمون توکی:

P=T

HSD=S`X.qa

= 1.201×6.20=7.451=W

تیمار

H0

H1

H2

H3

میانگین

23.67

22.67

17.67

10.33

a

b

 

آزمون SNK:

Wa= S`X.(qa)

P

2

3

4

qa

4.74

5.63

6.20

wa

5.697

6.77

7.452

تیمار

H0

H1

H2

H3

میانگین

23.67

22.67

17.67

10.33

a

b

 

نتایج آزمون SNK: تیمار H3 نسبت به شاهد اختلاف معنی داری دارد،ولی تیمار H1و2 H مانند شاهدهستند.

 

 

 

نتیجه گیری:

با توجه به نتایج تحقیق و با در نظر گرفتن این که لوبیا می توان انتظار داشت که رشد این گیاه در خاک هایی با شوری ضعیف قادر به رشد و تولید محصول قابل قبول می با شد. پس در مناطقی که دارای خاک هایی با درجه شوری ضعیف هستند می توان به منظور بهبود کیفیت خاک ها اقدام به کشت و تولید لوبیا نمود بدون اینکه کاهش محسوسی در محصول بدست بیاید.

 

 

منابع مورد استفاده

منابع فارسی:

1.اینترنت سایت www.SID.com

2.اینترنت سایت www.mibosearch.com

3.اینتر نت سایت www.hamkelasy.com

4.اینترنت سایت www.jago.ir

 

منابع انگلیسی:

1.سایت www.bluestem.ca

2.سایت www.henriettesherbal.com

3.سایت www.floridata.com