کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

پیام های کوتاه
آخرین نظرات

آشنایی با آزمایشگاه های گیاه پزشکی

(کلینیک گیاه پزشکی)

سازمان حفظ نباتات برای کاهش خسارت آفات، بیماریهای گیاهی و حضور فعال کارشناسان گیاه پزشکی در مزرعه و باغ ها و به منظور ارتقاء سطح آگاهی های تولید کنندگان بخش کشاورزی، آزمایشگاه های گیاه پزشکی که به صورت بخش خصوصی فعالیت می کنند در کشور تأسیس نموده است.

آزمایشگاه یا کلینیک گیاه پزشکی چگونه محلی است؟

واحدی است خصوصی که با مجوز رسمی از سازمان جهاد کشاورزی، وظیفه بررسی و تشخیص آفات و بیماریهای گیاهی را برعهده دارد و ابزار و روش های مبارزه با آن ها را توصیه و یا اجرا می نماید.

هدف از تأسیس آزمایشگاه های گیاه پزشکی چیست؟

ارایه خدمات گسترده در سراسر کشور برای تشخیص آفات و بیماری ها و کمبود های غذایی گیاهان در مزرعه و باغ های تولید کنندگان بخش کشاورزی است. با اجرای فعالیت های  کارشناسان این کلینیک ها، هدف هایی که در زیر به آن ها اشاره می شود به دست خواهد آمد:

1- آفات و بیماری های گیاهی کاهش خواهد یافت.

2- تولید محصولات کشاورزی افزایش خواهد یافت.

3- از هزینه های زیادی، جلوگیری خواهد شد.

4- از بیمار شدن انسان ها، به علت  مسمومیت های ناشی از باقی مانده غیر مجاز سموم، جلوگیری خواهد شد.

5- از آلودگی محیط زیست، جلوگیری خواهد شد. .

 

وظیفه آزمایشگاه های گیاه پزشکی چیست؟

1- بازدید و بررسی وضعیت آفات و بیماری های گیاهی و هم چنین تشخیص آثار کمبود مواد غذایی بر روی اندام های گیاهان در مزرعه و باغ و ارائه نظرات کارشناسی برای اجرای روش های صحیح کنترل آن ها

2- انجام آزمایش های لازم برای تشخیص آفات و بیماری ها در صورت نیاز

3- بازدید از مزارع و باغات و ارائه مشاوره، هدایت، توصیه،  اجرا و نظارت بر روش های مناسب برای کنترل و مهار عامل خسارت های گیاهی

4- بازدید مزارع و باغات در قالب شبکه مراقبت از محصولات کشاورزی

5- اجرای پروژه های تحقیقاتی، آموزشی، اجرایی، ترویجی، نظارتی و کاربردی گیاه پزشکی

(با تولید محصول سالم اولین کسانی که سالم رشد می کنند فرزندان شما کشاورزان هستند)