کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

پیام های کوتاه
آخرین نظرات

انواع سم(قسمت اول)

انواع سم(قسمت دوم)

انواع سم(قسمت سوم)

انواع سم(قسمت چهارم)

انواع سم(قسمت پنجم)

انواع سم(قسمت ششم)

دانلود انواع سم


نام عمومی سم

فرمولاسیون

نام تجاری

نوع سم

آزادیراختین

EC1%

نیمازال

حشره کش

اتیون

EC47%

اتیول

حشره کش

اسپیرومسیفن

SC24%

اُبرون

حشره کش

اسپینوزاد

SC24%

تریسر

حشره کش

استامی پراید

SP20%

موسپیلان

حشره کش

اکسی دیمتون متیل

EC25%

متاسیستوکس

حشره کش

ایمیداکلوپراید

SC35%

کنفیدور

حشره کش

ایمیداکلوپراید

WS70%

گاچو

حشره کش

ایندوکساکارب

SC15%

آوانت

حشره کش

باسیلوس تورینجینسیس

WG90%

ام وی پی

حشره کش

بوپروفزین

SC40%

آپلاود

حشره کش

پرمترین

EC25%

آمبوش

حشره کش

پروفنفوس

EC40%

کوراکرون

حشره کش

پریمفوس متیل

EC50%

اکتیلیک

حشره کش

پریمیکارب

DF50%

پریمور

حشره کش

پریمیکارب

WP50%

پریمور

حشره کش

پودر سیلیس

P80%

درای ساید

حشره کش

پی متروزین

WG50%

چس

حشره کش

پی متروزین

WP25%

چس

حشره کش

پیرتروم

WP.1%

آگروترین

حشره کش

پیری پروکسی فن

EC10%

آدمیرال

حشره کش

پیریدالیل

EC50%

سومی پِلو

حشره کش

تری کلروفن

EC50%

دیپترکس

حشره کش

تری کلروفن

WP80%

دیپترکس

حشره کش

تری کلروفن

SP80%

دیپترکس

حشره کش

تیاکلوپراید

SC48%

کالیپسو

حشره کش

تیاکلوپراید + دلتامترین

OD11%

پروتئوس

حشره کش

تیامتوکسام

WG25%

آکتارا

حشره کش

تیامتوکسام

FS35%

کروزر

حشره کش

دلتامترین

EC2/5%

دسیس

حشره کش

دی اتانول آمید

WSC65%

روغن نارگیل

حشره کش

دیازینون

EC60%

بازودین

حشره کش

دیازینون

WP40%

بازودین

حشره کش

دیازینون

GR10%

بازودین

حشره کش

دیازینون

GR5%

بازودین

حشره کش

دیفلوبنزورون

ODC45%

دیمیلین

حشره کش

دیفلوبنزورون

WP25%

دیمیلین

حشره کش

دیکلرووس

EC50%

ددواپ

حشره کش