کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

پیام های کوتاه
آخرین نظرات

انواع سم(قسمت اول)

انواع سم(قسمت دوم)

انواع سم(قسمت سوم)

انواع سم(قسمت چهارم)

انواع سم(قسمت پنجم)

انواع سم(قسمت ششم)

دانلود انواع سم

نام عمومی سم

فرمولاسیون

نام تجاری

نوع سم

دیمتوات

EC40%

روکسیون

حشره کش

سایپرمترین

EC40%

ریپکورد

حشره کش

سیرومازین

WP75%

تریگراد

حشره کش

فلوفنکسورون

DC5%

کاسکید

حشره کش

فن والریت

EC20%

سومیسیدین

حشره کش

فنتوات

EC50%

سیدیال

حشره کش

فنتیون

EC50%

لبایسید

حشره کش

فنیتروتیون

EC50%

سومیتیون

حشره کش

فوزالون

EC35%

زولون

حشره کش

فیپرونیل

GR0/2%

ریجنت

حشره کش

کارتاپ

GR4%

پادان

حشره کش

کلروپیریفوس

EC40/8%

دورسبان

حشره کش

کلروپیریفوس

GR5%

نگزالوت

حشره کش

کلروپیریفوس متیل

EC40%

رلدان

حشره کش

کلروپیریفوس+ کلریفوس متیل

EC50%

گلادیاتور 5 تی سی

حشره کش

لوفنورون

EC5%

مَچ

حشره کش

لوفنورون+فنوکسی کارب

EC10/5%

لوفوکس

حشره کش

مالاتیون

EC57%

مالاتیون

حشره کش

هپتنفوس

EC50%

هوستاکوئیک

حشره کش

هگزافلومورون

EC10%

کنسالت

حشره کش

آبامکتین

EC1/8%

ورتی مک

کنه کش

آزوسیکلوتین

WP25%

پروپال

کنه کش

بروموپروپیلات

EC25%

نئورون

کنه کش

بنزوکسی میت

EC20%

سیترازون

کنه کش

پروپارژیت

EC57%

امایت

کنه کش

پروپارژیت

EW57%

امایت

کنه کش

پیریدابن

WP20%

سان مایت

کنه کش

تترادیفون

EC7/52%

تدیون وی 18

کنه کش

تیومتون

EC25%

اکاتین

کنه کش

دیکوفول

EC18/5%

کلتان

کنه کش

فن پروپاترین

EC10%

دانیتول

کنه کش

فن پیروکسی میت

SC5%

ارتوس

کنه کش

فنازاکوئین

SC20%

پراید

کنه کش

کلوفنتزین

SC50%

آپولو

کنه کش

هگزی تیازوکس

EC10%

نیسورون

کنه کش

آزوکسی استوربین

SC32.5%

اُرتیوا تاپ

قارچ کش

اپوکسی کونازول

SC12/5%

اپوس

قارچ کش

ادیفنفوس

EC50%

هینوزان

قارچ کش