کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

پیام های کوتاه
آخرین نظرات

انواع سم(قسمت اول)

انواع سم(قسمت دوم)

انواع سم(قسمت سوم)

انواع سم(قسمت چهارم)

انواع سم(قسمت پنجم)

انواع سم(قسمت ششم)

دانلود انواع سم

 

نام عمومی سم

فرمولاسیون

نام تجاری

نوع سم

ایپرودیون

WP50%

رورال

قارچ کش

ایپرودیون+کاربندازیم

WP52/5%

رورال تی اس

قارچ کش

ایمازالیل

SL5%

فنگافلور

قارچ کش

برودوفیکس

ُSC18%

برودوفیکس

قارچ کش

بنومیل

WP50%

بنلیت

قارچ کش

بوسکالید+پیراکلواستروبین

WG38%

بلیس

قارچ کش

بوسکالید+کروزوکسیم متیل

SC30%

کُلیس

قارچ کش

بی ترتانول

WP25%

بایکور

قارچ کش

پروپیکونازول

EC25%

تیلت

قارچ کش

پروتیوکونازول+تبوکونازول

FS40%

لاماردور

قارچ کش

پروکلراز

WP50%

اسپورگون

قارچ کش

پنسیکرون

WP25%

مون سِرِن

قارچ کش

پنکونازول

EW20%

توپاز

قارچ کش

تبوکونازول

DS2%

راکسیل

قارچ کش

تبوکونازول

EW25%

فولیکور

قارچ کش

تبوکونازول

FS6%

راکسیل

قارچ کش

تتراکونازول

EC10%

لوسپِل

قارچ کش

تری تیکونازول

FS20%

رئال

قارچ کش

تری دمورف

EC75%

کالیکسین

قارچ کش

تری سیکلازول

WP75%

بیم

قارچ کش

تری فلوکسی استروبین

WG50%

فلینت

قارچ کش

تری فلوکسی سولفورون

WG75%

انووک

قارچ کش

تری فلومیزول

EC15%

تریفمین

قارچ کش

تری فلومیزول

WP15%

تریفمین

قارچ کش

تریادیمفون

WP25%

بایلتون

قارچ کش

تریادیمنول

DS7/5%

بایتان

قارچ کش

تیابندازول

WP60%

تکتو

قارچ کش

تیابندازول+ایمازالیل

0.70%

واکس سیترازول

قارچ کش

تیابندازول+فلوتریافول

DS5%

وینسنت پی

قارچ کش

تیوفانیت متیل

WP70%

توپسین ام

قارچ کش

تیوفانیت متیل + تیرام

WP80%

هومای

قارچ کش

دودین

WP65%

ملپرکس

قارچ کش

دیفنوکونازول

DS3%

دیویدند

قارچ کش

دیفنوکونازول

FS3%

دیویدند

قارچ کش

دینوکاپ

EC35%

کاراتان

قارچ کش

دینوکاپ

WP18/5%

کاراتان

قارچ کش

زینب

WP80%

دیتان زد 78

قارچ کش

سایپروکونازول

SL10%

آلتو

قارچ کش