کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

پیام های کوتاه
آخرین نظرات

انواع سم(قسمت اول)

انواع سم(قسمت دوم)

انواع سم(قسمت سوم)

انواع سم(قسمت چهارم)

انواع سم(قسمت پنجم)

انواع سم(قسمت ششم)

دانلود انواع سم

 

نام عمومی سم

فرمولاسیون

نام تجاری

نوع سم

اگزادیازون

SL12%

رونستار

علف کش

ای پی تی سی+دی کلرامید

EC82%

ارادیکان

علف کش

ایزوپروترون + دیفلوفنکان

SC55%

پنتر

علف کش

ایمازتاپیر

SL10%

پرسوئیت

علف کش

ایوکسینیل

EC22/5%

توتریل

علف کش

بروموکسینیل

SL22/5%

برومینال-پاردنر

علف کش

بروموکسینیل +ام ث پ آ

EC40%

برومیسید ام آ

علف کش

بن سولفورون متیل

DF60%

لونداکس

علف کش

بنتازون

SL48%

بازاگران

علف کش

بوتاکلر

EC60%

ماچتی

علف کش

بوتاکلر

EW60%

ماچتی

علف کش

پاراکوات

SL20%

گراماکسون

علف کش

پرتیلا کلر

EC50%

ریفیت

علف کش

پروپاکوئیزافوپ پی اتیل

EC10%

آژیل

علف کش

پروپانیل

EC36%

استام اف

علف کش

پرومترین

WP80%

گزاگارد

علف کش

پرومترین+فلومتورون

DF88%

کُن وُی

علف کش

پندیمتالین

EC33%

استامپ

علف کش

پی پروفوس+توفوردی

EC35%

ریلوف اچ

علف کش

پیریدات

EC60%

لنتاگران

علف کش

پیریدات

WP45%

لنتاگران

علف کش

پیکلورام

L21/6%

توردون کا 22

علف کش

پینوکسادن+ایمن کننده کلوکینتوست-مکسیل

EC10%

آکسیال100

علف کش

پینوکسادن+ایمن کننده کلوکینتوست-مکسیل

EC4.5%

آکسیال045

علف کش

پینوکسادن+کلودینافوپ پروپارژیل

EC4.5%

تراکسُس

علف کش

تبوتیورون

SC50%

تبوسان

علف کش

ترباسیل

WP80%

سیمبار

علف کش

تربوترین+تریاسولفورون

WG64%

لوگران اکسترا

علف کش

تری آلات

EC46%

آوادکس

علف کش

تری آلات

G10%

بی دبلیو

علف کش

تری بنورون متیل

DF75%

گرانستار

علف کش

تری فلوسولفورون متیل

DF50%

سافاری

علف کش

تری کلرو استات سدیم

CR95%

اربیتوکس

علف کش

تریفلورالین

EC48%

ترفلان

علف کش

توفوردی

SL72%

یو46 دیفلوئید

علف کش

توفوردی+ام ث پ آ

SL67/5%

یو46 کمبی فلوئید

علف کش

دالاپون

SP80%

باسفاپون

علف کش

دای کامبا+تریاسولفورون

WG70%

لین تور

علف کش

دای کامبا+توفوردی

SL46.4%

دیالِن سوپر

علف کش

دس مدیفام

EC15/7%

بتانال آ ام

علف کش

دی نیترامین

EC25%

کوبکس

علف کش

دیفنزوکوات

SL25%

آونج

علف کش

دیکلوپروپ+مکوپروپ+ام ث پ آ

SL60%

دوپلوسان سوپر

علف کش

دیکلوفوپ متیل

EC36%

ایلوکسان

علف کش

دیورون

WP80%

کارمکس

علف کش

دیورون+هگزازینون

DF60%

بَرِیج

علف کش

ریم سولفورون

DF25%

تیتوس

علف کش

ستوکسیدیم

OEC12/5%

نابواس

علف کش

سولفوسولفورون

WDG75%

آپیروس

علف کش

سیکلوات

EC72/7%

رونیت

علف کش

سیکلوکسیدیم

EC10%

فوکوس

علف کش

سینوسولفورون

WG20%

ستوف

علف کش

فلم پروپ ام ایزوپروپیل

EC20%

سافیکس بی دبلیو

علف کش

فلوآزیفوپ پی بوتیل

EC12/5%

فوزیلیدسوپر

علف کش

فن مدیفام

EC15/7%

بتانال معمولی

علف کش

فن مدیفام+دس مدیفام+اتوفومازیت

EC18%

بتانال پروگرس آ ام

علف کش

فن مدیفام+دس مدیفام+اتوفومازیت

EC27.4%

بتانال پروگرس

علف کش

فنوکساپروپ پی اتیل

EW7/5%

پوماسوپر

علف کش

کلتودیم

EC12%

سلکت سوپر

علف کش