کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

پیام های کوتاه
آخرین نظرات

انواع سم(قسمت اول)

انواع سم(قسمت دوم)

انواع سم(قسمت سوم)

انواع سم(قسمت چهارم)

انواع سم(قسمت پنجم)

انواع سم(قسمت ششم)

دانلود انواع سم

 

نام عمومی سم

فرمولاسیون

نام تجاری

نوع سم

سایپروکونازول + پروپیکونازول

EC33%

آرتئا

قارچ کش

سایپروکونازول+دیفنوکونازول

FS3.63%

دیویدند استار

قارچ کش

سایموکسینیل+فاموکسادون

WG52/5%

اکویشن پرو

قارچ کش

سولفات مس+آهک

EW25%

ترکیب بردو

قارچ کش

سولفور

DF80%

الوزال-کوزان

قارچ کش

سولفور

WG80%

الوزال-کوزان

قارچ کش

سولفور

WP80-90%

الوزال-کوزان

قارچ کش

سولفور

 

گل گوگرد

قارچ کش

فلوتریافول

SC12/5%

ایمپکت

قارچ کش

فلودیوکسینل

FS2/5%

سلست

قارچ کش

کاپتان

WP50%

اورتوساید

قارچ کش

کاربندازیم

WP50%

دروزال

قارچ کش

کاربندازیم

WP60%

باویستین

قارچ کش

کاربندازیم+سایپروکونازول

SC46%

آلتوکمبی

قارچ کش

کاربندازیم+فلوزیلازول

WP37/5%

آلرت

قارچ کش

کاربوکسین

WP75%

ویتاواکس

قارچ کش

کاربوکسین تیرام

L40%

ویتاواکس

قارچ کش

کاربوکسین تیرام

WP75%

ویتاواکس تیرام

قارچ کش

کارپروپامید

SC30%

وین

قارچ کش

کروزاکسیم متیل

WG50%

استروبی

قارچ کش

کلرتالونیل

WP75%

داکونیل

قارچ کش

کلرتالونیل

SC72%

داکونیل

قارچ کش

کوپراوکسی کلراید

WP35%

کوپراویت

قارچ کش

مانب

WP80%

دیتان ام 22

قارچ کش

مانکوزب

WP80%

دیتان ام 45

قارچ کش

متابی سولفیت سدیم

 

سولفور پَد

قارچ کش

متالاکسیل

GR5%

ریدومیل

قارچ کش

متالاکسیل مانکوزب

WP72%

ریدومیل مانکوزب

قارچ کش

متام سدیم

L32/7%

واپام

قارچ کش

نوآریمل

EC9%

تریمیدال

قارچ کش

هگزاکونازول

SC5%

انویل

قارچ کش

آترازین

WP80%

گزاپریم

علف کش

آمترین

WP80%

گزاپاکس

علف کش

آمترین+تری فلوکسی سولفورون سدیم

WG75%

کریسمَت

علف کش

آنیلوفوس+اتوکسی سولفورون

SC31/5%

سان رایس پلاس

علف کش

اتال فلورالین

EC33/3%

سونالان

علف کش

استوکلر

EC50%

اسنیت

علف کش

استوکلر+دیکلرآمید

EC76%

سورپاس

علف کش

اکسادیارژیل

EC3%

تاپ استار

علف کش

اکسادیارژیل

WG80%

تاپ استار

علف کش

اکسی فلورفن

EC24%

گل ای 2

علف کش