کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

پیام های کوتاه
آخرین نظرات

اتال فلورالین(ethalfluralin)

علف‌کش انتخابی، از گروه دی نیترو آنیلین

فرمولاسیون:

سونالان Sonalan           % 3/33          EC
تاریخ ثبت:  سال 1355

ویژگی‌های خاص

:

 نحوه اثر:بازدارنده جوانه‌‌زنی و رشد جوانه‌های انتهایی (مریستم)، بازدارنده تقسیم سلولش.
نحوه جذب و انتقال درگیاه: سونالان به صورت بخار وارد گیاه می‌شود. جذب آن توسط دانه و به هنگام عبور از لایه‌های خاک تیمار شده صورت می گیرد. انتقال این علف‌کش پس از جذب در گیاه کم است.
علائم تأثیر در گیاه: تولید ریشه‌های کلفت، کوتاه و بدون انشعاب، توقف رشد نوک ریشه.
ماندگاری درخاک(نیمه عمر علف‌کش): نیمه عمر این علف‌کش در شرایط مرطوب 1 تا 2 روز است.

 موارد مصرف در ایران:

 کنترل علف‌های هرز پهن‌برگ یکساله در مزارع پنبه، آفتابگردان، سویا، کلزا و لوبیا

 موارد مصرف در سایر کشورها:

 مزارع آفتابگردان، گلرنگ، لوبیا، سویا ] 2 تا 3 لیتر در هکتار[ ، عدس، پنبه، کدو و بادام زمینی

 راهنمای مصرف:

·         برای کنترل علف‌های هرز در مزارع پنبه، آفتابگردان، سویا، به صورت پیش کاشت، مخلوط با خاک، عمق اختلاط با خاک 8 تا 10 سانتی متر مورد استفاده قرار می گیرد.

·         مقدار مصرف بسته به نوع خاک 2 تا 3 لیتر در هکتار می‌باشد.

·         برای کنترل علف‌های هرز سویا 2 تا 3 لیتر در هکتار فلورالین + 600 گرم متریبیوزین به صورت پیش کاشت و در اختلاط با خاک توصیه می‌شود.

·         سیباین علف‌کش می‌تواند در اختلاط با آترازین برای کنترل علف‌های هرز مزارع ذرت و سورگوم نیز استفاده شود.

·         مقدار مصرف علف‌کش در خاک‌هایی که مواد آلی بالا دارند بیشتر است.

·         این علف‌کش جذب ذرات خاک شده و از این جهت احتمال آب‌شویی آن کم است.

احتیاط‌های لازم:

·         باقیمانده این علف‌کش در شرایط سرد یا خشک برای برخی از گونه‌های زراعی بعدی خطر آفرین است.

ملاحظات زیست محیطی:

·         میزان سمیت( LD50، LC50،EC50):5000 میلی‌گرم بر کیلوگرم برای پستانداران، 2 تا 5 هزار میلی‌گرم بر کیلوگرم برای پرندگان و 102/0 تا  14/0 میلی‌گرم بر لیتر برای ماهی‌ها.

·         کاربرد این علف‌کش نسبتا بی خطر است.

·         خطر آب‌شویی این علف‌کش کم است.

·         بقایای این علف‌کش ممکن است از طریق فرسایش خاک به اکوسیستم‌های آبی منتقل شود.