کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

پیام های کوتاه
آخرین نظرات

اتوکسازول(etoxazole)

کنه‌کش تماسی غیر سیستمیک از گروه بازدارنده رشد

فرمولاسیون:

باروک Baroque                        %10             EC 

باروک Baroque                w/v  %10             SC

تاریخ ثبت: 24/6/82 ثبت موقت به مدت 3 سال               

ویژگی‌های خاص:

نحوه اثر: کنه‌کش تماسی غیر سیستمیک که بر روی تخم، لارو و پوره مؤثر بوده و بر روی حشرات بالغ   تأثیری ندارد

موارد مصرف در ایران:

مراحل پورگی کنه قرمز اروپایی در سیب [5/0 25/0 در هزار]

راهنمای مصرف:

·         روی تخم ، لارو و پوره مؤثر بوده و بر روی حشرات بالغ تأثیری ندارد .

·         به همراه مخلوط بردو مورد استفاده قرار نگیرد .

·        کنه‌کش غیر سیستمیک با تأثیر روی تخم ، لارو و پوره بر روی بالغین تأثیر ندارد .

ملاحظات زیست محیطی:

·         میزان سمیت( LD50، LC50 ،EC50): LD50  برای پستانداران 5000 میلی‌گرم بر کیلوگرم،LD50  برای پرندگان 2000 میلی‌گرم بر کیلوگرم، LC50  برای ماهی‌ها  4/2 میلی‌گرم بر لیتر، EC50  برای دافنی 40 میلی‌گرم بر لیتر