کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

پیام های کوتاه
آخرین نظرات

اپوکسی کونازول(epoxiconazole)

قارچ‌کش سیستمیک، حفاظتی و معالج از گروه تری‌آزول‌ها.

 فرمولاسیون

1. اُپوس Opus                     %5/12                SC                                  

تاریخ ثبت:  1/2/82 ثبت موقت به مدت 3 سال

نحوه اثر: جلوگیری از  بیوسنتز ارگوسترول.

موارد مصرف در ایران

کنترل سفیدک سطحی چغندرقند.

موارد مصرف در سایر کشورها

کنترل طیف وسیعی از قارچ‌های بیماریزای گیاهی از گروه آسکومیست‌ها و بازیدیومیست‌ها به ویژه در غلات از جمله، زنگ‌ زرد و قهوه‌ای، سپتوریوز، سفیدک پودری و لکه چشمی در غلات، لکه توری در جو و گندم، کچلی در جو، کپک دوده‌ای در گندم و غیره.

راهنمای مصرف:

به میزان یک لیتر در هکتار به صورت محلول‌پاشی برای کنترل سفیدک سطحی چغندرقند.

به محض بروز اولین نشانه‌های بیماری باید برای سم‌پاشی مزرعه اقدام گردد.  

احتیاط‌های لازم :

·        این قارچ‌کش ممکن است به برخی از گیاهان پهن‌برگ آسیب برساند؛ لذا باید از بادبردگی سم به مزارع مجاور اجتناب به عمل آید.

ملاحظات زیست محیطی:

·         میزان سمیت( LD50، LC50 ،EC50): 5000 میلی‌گرم بر کیلوگرم برای پستانداران، 2000 میلی‌گرم بر کیلوگرم برای پرندگان، 6/4 2/2 میلی‌گرم بر لیتر برای ماهی‌ها، 7/8 میلی‌گرم بر لیتر برای دافنیا و بیش از 100 میکروگرم بر وزن زنبور برای زنبور عسل

·         اپوکسی‌کونازول برای ماهی‌ها و سایر آبزیان خطرناک است، لذا باید از آلوده کردن آب‌های سطحی و انهار با این ماده شیمیایی یا ظرف سم اجتناب گردد.