کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

پیام های کوتاه
آخرین نظرات

اتیون(ethion)

حشره‌کش و کنه‌کش تماسی از گروه فسفره آلی

فرمولاسیون:

1. ستیون Cethion                             g/l 470              EC

2. اتیول   Ethiol                            g/kg 250               WP

تاریخ ثبت: 1/10/47

ویژگی‌های خاص:

نحوه اثر: مهارکننده آنزیم کولین استراز در سیستم عصبی می باشد.

موارد مصرف در ایران:

شپشک‌ها و سپردارهای درختان میوه سردسیری و مرکبات 2-5/1 در هزار (1)به همراه روغن ولک

موارد مصرف در سایر کشورها:

کنه‌های تارعنکبوتی، شته، شپشک‌های سپردار، تریپس، لارو پروانه‌ها، زنجرک‌ها، آفات مکنده و دیگر حشرات در درختان میوه دانه دار و هسته دار، مرکبات، تاکستان‌ها، سبزیجات، گیاهان زینتی، پنبه، ذرت، سورگوم، گیاهان خانواده کدوئیان، توت فرنگی، چمن و دیگر محصولات

راهنمای مصرف:

محلول پاشی به نسبت 5/1 تا 2 در هزار(1) به همراه روغن برای سم‌پاشی درختان میوه در حال استراحت در زمستان برای از بین بردن تخم حشرات و کنه‌ها و شپشک‌ها مصرف می گردد.

احتیاط‌های لازم:

·         خاصیت گیاه‌سوزی در بعضی از ارقام سیب زودرس مانند رقم مکین تاش دارد.

·         سم‌پاشی تابستانه روی مرحله فعال کنه مؤثر بوده و سم‌پاشی زمستانه روی مرحله زمستانگذران بعضی از گونه‌های کنه مؤثر است.

·         قابل اختلاط با سموم قلیایی نیست.

ملاحظات زیست محیطی:

·         میزان سمیت( LD50، LC50 ،EC50): LD50 برای پستانداران208-47 میلی‌گرم بر کیلوگرم، LD50  برای پرندگان2000-128 میلی‌گرم بر کیلوگرم، LC50  برای ماهی‌ها  72/0 میلی‌گرم بر لیتر

·         برای پرندگان کم خطر و عملاً غیرسمی است.

·         برای  ماهی‌ها و دیگر موجودات آبزی خیلی سمی است.