کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

پیام های کوتاه
آخرین نظرات

ادیفنفوس
قارچ‌کش حفاظتی و معالجه‌کننده از گروه ترکیبات آلی فسفره
فرمولاسیون:
1.هینوسان Hinosan          % 50            EC                                
تاریخ ثبت: 14/6/55
نحوه اثر:
این قارچ‌کش از بیوسنتز گلیسروفسفولیپیدها در قارچ‌های حساس جلوگیری می‌کند. نقطه‌ی اثر این ترکیب، ممانعت از سنتز فسفاتیدیل کولین است. فسفاتیدیل کولین یکی از ترکیبات مهم و ضروری در رشد سلولی قارچ‌هاست. جلوگیری از سنتز این ماده، موجب بروز تغییراتی در ساختمان غشای سلولی شده و از میزان سنتز کیتین که یکی از اجزای مهم اسکلتی دیواره سلولی قارچ‌های حقیقی است کاسته شود. کاهش سنتز کیتین به نوبه خود از رشد طولی ریسه‌ها کاسته و در عوض تورم ریسه و تشکیل انشعابات ریسه افزایش می‌یابد که اغلب نیز سبب پارگی ریسه می‌شود.
موارد مصرف در ایران:
بیماری بلاست در برنج
موارد مصرف در سایر کشورها:
این قارچ‌کش علاوه بر کنترل بیماری بلاست برنج در کنترل لکه قهوه‌ای برنج (Cochliobolus miyabeanus) و سوختگی غلاف برنج (Rhizoctonia solani)  نیز مؤثر است.
راهنمای مصرف:
•به میزان یک لیتر در هکتار به صورت محلول‌پاشی
احتیاط‌های لازم:
•این قارچ‌کش  در مزارعی که 10 روز قبل یا 10 روز بعد با پروپانیل سم‌پاشی شود، نباید مصرف گردد .
ملاحظات زیست محیطی:
میزان سمیت( LD50، LC50 ،EC50): 32/0 تا 36/0 میلی‌گرم بر لیتر برای پستانداران، 290 میلی‌گرم بر کیلوگرم برای پرندگان، 43/0 میلی‌گرم بر لیتر برای ماهی‌ها و 03/0 میکروگرم بر لیتر برای دافنیا.
edifenphos