کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

پیام های کوتاه
آخرین نظرات

اسپیرودیکلوفن(spirodiclofen)

کنه‌کش تماسی از گروه تترونیک اسید 

فرمولاسیون:

اینویدور (Envidor)              w/v %24 SC

تاریخ ثبت: 22/1/84 برای مدت سه سال موقت علیه کنه قرمز اروپایی کنه تارتن دو نقطه ای ،‌کنه زنگار مرکبات ودر تاریخ 4/2/85 ثبت موقت به مدت 3 سال بر علیه کنه قرمز مرکبات ، 17/2/86 ثبت موقت به مدت سه سال برای پسیل پسته     

ویژگی‌های خاص:

 نحوه اثر: غیر سیستمیک و تماسی که سبب اختلال دررشدونمو کنه‌ها شده و از سنتز چربی‌ها ممانعت می کند.   

 موارد مصرف در ایران:

کنه قرمز اروپایی و کنه تارتن دونقطه ای [6/0 – 5/0 درهزار] ، کنه زنگار در مرکبات [ 27/0 در هزار اگر جمعیت شکارگر بالا باشد دز 18/0 در هزار]، کنه قرمز در مرکبات [3/0 – 2/0 در هزار بسته به جمعیت کنه و به تناوب با سایر کنه‌کش‌ها]، پسیل در پسته [400 – 300 میلی لیتر در هکتار بسته به تراکم آفت]

راهنمای مصرف:

•فاصله آخرین سم‌پاشی تا برداشت محصول حداکثر 14 روز 

•بی اثر بر روی کفشدوزک، جزئی مضر برای کنه‌های مفید تحت شرایط مزرعه

• نیمه عمر در خاک 5/5 - 5/0 روز

ملاحظات زیست محیطی:

•میزان سمیت( LD50، LC50 ،EC50): LD50  برای پستانداران 2500 میلی‌گرم بر کیلوگرم،LD50  برای پرندگان 2000 میلی‌گرم بر کیلوگرم، LC50  برای ماهی‌ها  68 میلی‌گرم بر لیتر، EC50  برای دافنی 100 میلی‌گرم بر لیتر

spirodiclofen