کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

پیام های کوتاه
آخرین نظرات

استوکلر
علف‌کش انتخابی از گروه کلرواستانیلید
فرمولاسیون:
1. آسنیت   Acenit                         %50          EC 
2. سورپاس Surpass                      %76          EC
تاریخ ثبت:  سال 1378
ویژگی‌های خاص:
نحوه اثر: بازدارنده تقسیم سلولی از طریق ممانعت از سنتز پروتئین، بازدارنده سنتز اسیدهای چرب با زنجیره بسیار طویل
نحوه جذب و انتقال درگیاه: جذب عمدتاً توسط اندام‌های هوایی گیاه و در مرحله دوم توسط ریشه گیاه‌های در حال جوانه‌‌زنی
موارد مصرف در ایران:
علف‌های هرز یکساله باریک برگ، برخی علف‌های هرز یکساله پهن‌برگ و اویارسلام زرد در مزارع ذرت
موارد مصرف در سایر کشورها:
علف‌های هرز در مزارع ذرت] 4 تا 5 لیتر در هکتار اسنیت[، بادام زمینی، سویا، سیب زمینی و نیشکر.
راهنمای مصرف:
•مقدار دوز توصیه شده جهت کنترل علف‌های هرز ذرت برای فرم تجاری آسنیت 4 تا 5 لیتر در هکتار و برای علف‌کش سورپاس 75/2 تا 5/3 لیتر در هکتار می‌باشد.
•مصرف این علف‌کش به صورت پیش کاشت و یا پیش رویش می‌باشد.
•سورپاس دارای 5/7 درصد ایمن کننده به نام دای کلرآمید می‌باشد.
 ملاحظات زیست محیطی:
•میزان سمیت( LD50، LC50 ،EC50): 2148 میلی‌گرم بر کیلوگرم برای موش صحرایی، 1260 تا 5620 میلی‌گرم بر کیلوگرم برای پرندگان و  45/0 تا 3/1 میلی‌گرم بر لیتر برای ماهی‌ها.
acetochlor