کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

پیام های کوتاه
آخرین نظرات

اکسی دیمتون متیل
حشره‌کش سیستمیک، تماسی با خاصیت کنه‌کشی از گروه فسفره آلی
فرمولاسیون:
1. متاسیستوکس - آر Metasystox R         g/l 250           EC
 تاریخ ثبت: 1/10/47 – 21/8/52 در ظروف 5 لیتری
ویژگی‌های خاص:
نحوه اثر: مهارکننده آنزیم کولین استراز در سیستم عصبی می باشد.
موارد مصرف در ایران:
شته سبز غلات، تریپس پنبه، زنجرک سبز و زنجرک ناقل بیماری کرلی تاپ و شته در چغندر، شته سبز درختان میوه سردسیری، پروانه میوه‌خوار پسته، آفات سویا، شته سبز توتون، شپشک خونی نارون 1 تا 5/1 در هزار یا 5/0 تا 1 لیتر در هکتار بصورت محلول‌پاشی(1)
موارد مصرف در سایر کشورها:
شته، زنبورهای چوبخوار، آفات مکنده حشره ای در درختان میوه، تاکستان‌ها، سبزیجات، غلات و گیاهان زینتی
راهنمای مصرف:
•بصورت محلول‌پاشی به میزان 1 تا 5/1 در هزار یا 1 تا 5/0 لیتر در هکتار
•بعضی از گیاهان زینتی ممکن است گیاه‌سوزی داشته باشند.
•سمپاشی درختان هسته دار با احتیاط بیشتری باید انجام گیرد.
•به استثنای ترکیبات قلیایی با بیشتر آفت‌کش‌ها قابل اختلاط می‌باشد
ملاحظات زیست محیطی:
•میزان سمیت( LD50، LC50 ،EC50): LD50 برای پستانداران50 میلی‌گرم بر کیلوگرم، LD50  برای پرندگان 37-34 میلی‌گرم بر کیلوگرم، LC50  برای ماهی‌ها 447-17 میلی‌گرم بر لیتر، EC50  برای دافنی 19/0 میلی‌گرم بر لیتر
•برای پرندگان و  ماهی‌ها کم خطر و حتی عملاً غیرسمی است.

oxydemeton methyl