کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

پیام های کوتاه
آخرین نظرات

بیماری شاربن علامتی ( black leg ) :

شاربن علامتی بیماری عفونی باکتریایی و کشنده گاو و گوسفند در هر سنی است ، ولی دامهای جوان

حساسیت بیشتری در ابتلاء به این بیماری دارند . از خصوصیات بیماری التهاب عضلانی و توکسمی شدید و

تلفات است . به علت رشد باکتری بی ، ماری بصورت التهاب موضعی در بافت ماهیچه ای دیده می

.شود متعاقب این حالت توکسمی عمومی اتفاق افتاده و دام به علت مسمومیت سریعا دچار مرگ می شود.

عامل بیماری :

 عامل بیماری، میکروبی از خانواده کلستریدیا ها به نام کلستریدیوم شووای . clostridium )

 (Chauvoei ایجاد می و .شود به دلیل تولید هاگ ، عامل بیماری، تا چندسال قادر به ادامه حیات در خاک

 میباشد و برای حیوانات حساس خطر ساز می باشد. این میکروب در بافت های مبتلا و همچنین در محیط

کشت بصورت میله های مستقیمی دیده می شوند که انتهای آن گرد و در حدود ٨تا ٣ میکرون طول و ٦/٠

میکرون عرض دارند . ومعمولاً بطور مجزا و ندرتاً بصورت زنجیره های کوتاه که از ٣تا ٢ میکروب تشکیل

 شده اند وجود دارند ، از این نظر از کلستریدیوم سپتیکوم ( Clostridium . Septicum) که گاهی در

جراحات شبیه به آثار شاربن علامتی وجود دارد، متمایز می باشد . زیرا کلستریدیوم سپتیکوم همواره بصورت

رشته های طویل در جراحات وجود دارد .

مکانیسم ایجاد بیماری :

رشد باکتری باعث التهاب حاد و موضعی بافت ماهیچه ای شده و ماهیچه های در گیر اغلب در ناحیه اندام

های حرکتی، کتف و ناحیه سر و پوزه بوده و دارای رنگ قرمز متمایل به سیاه هستند به همین خاطر بیماری

 ( سیاه ) شل نامیده می شود . رشد باکتری باعث توکسمی عمومی ، ممس ومیت و مرگ سریع می شود .

حیوانات حساس :

گاو و گوسفند می باشد .

نشانه های بیماری در گاو و گوسفند :

هنگامی که شاربن علامتی درگوس فند متعاقب آلودگی زخمهای حاصل ازپش یم چ نی ،اختـه کـردن ،قطـع دم

وگازگرفتگی در نزاع قوچ یها اسخت زایی ها ظاهر می .شود دراطراف ناحیه ورودمیکرب ،جراحـات

مشخصی مشاهده می شود یدرا . ن حالت، پوست بنفش رنگ ونسوج زیر جلدی متورم یوخ ز داراست

اگر روی پوست فشار آورند اثرآن باقی می .ماند هرگاه ضا عهی در روی یک پا باشـد لـنگش شـد یدی

ظاهر میشود وحیوان ازپای مبتلا نمی تواند استفاده کند . وجود یـ ا ن جراحـات در دسـتگاه تناسـلی

موجب میشود که دام مبتلا دست وپارا یاز یکد گر دورقرار دهد و به سختی راه برود .درجـه حـرارت

گاه به ٤١ ،دهیرس سستی وبی اشتهای یی ن ز ظاهر میشود وب. الاخره مبت یلا ان بـ ه یزمـ ن مـی افتنـد

واغلب درعرض -٢٤ ٤٨ ساعت تلف میشوند . جراحات اصلی درعضلات متمرکزند وممکن است ازمحل زخم کمی دور باشند. عضلات مبتلا یس راه نگ،

خشک ودراثرگازاسفنجی میشوند و در برش مقطعی این ضایعات بوی کره گندیده استشمام می شود .

در گاو تب بالا ، توقف حرکات شکمبه و قطع اشتها، افزایش تنفس از علائم اولیه بیماری است . در ابتدا

محل ضایعه م تورم، دردناک و گرم شده که بعدا سرد ، گاز دار و بدون درد می گرد

 

( ماهیچه های عفونی به علت شاربن علامتی یا سیاه شل )

( گاو مبتلا به بیماری شاربن علامتی یا سیاه شل )

:


            


 

شاربن علامتی با بیماریهایی نظیر شاربن، مسمومیت با سرب ، جیوه ، ارسنیک و نفخ شباهت دارد . همچنین

مسمومیت با برخی از گیاهان سمی نیز می تواند باعث علائم مشابه بیماری شاربن علامتی گردند.

ن مونه مورد نیاز:

 به منظور تشخیص آزمایشگاهی و تایید بیماری بایستی نسبت به ارسال نمونه مرضی مناسب اقدام گردد

از نمونه های بافتی مانند استخوان قلم و یا عضلات درگیر برای کشت باکتریایی استفاده میگردند . اما

گسترش های فشاری از عضلات درگیر و خونابه سطح کبد نیز تهیه می شوند . نمونه به صورت قطعاتی از

نواحی آزرده ارزشمند می باشد. برای هیستوپاتولوژی از محل ضایعات عضلانی ، قلب ، ریه (به همراه پرده

جنب ) نمونه برداری و در فرمالین ١٠% فیکس و ارسال گردد .

مشترک بودن بیماری بین انسان و حیوان :

گزارشی در این خصوص وجود ندارد .

پراکندگی بیماری :

شاربن علامتی در تعداد زیادی از کشور ها از جمله کشور ما وجود دارد و زیان های اقتصادی قابل ملاحظه

ای به دامداران وارد می نمایند .

دراسترال یا ای ین ب مار ی متعاقب واکسی یناس ون علیه سای یر ب ماری ها اتفاق افتاده وعلت آن را فعال شدن هاگ

های خفته، کلستریدیوم شووای موجود دربافتها متعاقب واکنش موضعی واکسن میدانند .