کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

پیام های کوتاه
آخرین نظرات
2-        گندم  وجو ایلوکسان 36% EC 3 لیتر در هکتار  4تا2 برگی علف هرز  ششش  گرانستار – بروموکسینل  - با توجه به مقاومت برخی از گونه های علف هرز لازم است تناوب مصرف سموم علفکش رعایت گردد
3-گندم وجو آکسیال     10% EC                 450سی سی در هکتار +1/5 لیتر روغن آدیگور از 3 برگی تا آواخر پنجه زنی گندم 6-2 برگی علف هرز  یولاف  - فالاریس – لولیوم  گرانستار    در برخی از مناطق بر روی رقم دورروم زردی شدید مشاهده شده بنابراین از مصرف در مزارع گندم دوروم خودداری شود 
4-گندم و جو سافیکس  BW        20% EC 3 لیتر در هکتار  از اواخر پنجه زدن تا تشکیل چهارمین گره ساقه گندم و جو قابل استفاده است بهترین زمان مصرف از ساقه رفتن تا تشکیل بند دوم ساقه است  یولاف وحشی – ضمناً دردم روباهی باعث توقف رشد میشود       بین مصرف سافیکس و پهن  برگ کشهائی مانند توفوردی و دوپلسان سوپروبرومیسیدام-آ فاصله زمانی حدود 10-7  روز رعایت گردد 
5-گندم   تراکسوس                      EC4/5% 1/5 لیتر در هکتار      مراحل اولیه رویشی (4-2 برگی علف هرز ) یولاف ،فالاریس ،لولیوم ،پوآ،دم روباهی - - در گندم دوروم نیز قابل استفاده است ،
6--گندم و جو آونج گروه    Z                  25%L 4 لیتر در هکتار  از 3 برگی تا اواخر پنجه زنی یولاف  یولاف  گرانستار – پاردنر – توفوردی    بعد از مصرف زردی نسبتاشدیدی بر روی گندم ایجاد میگند که با دادن کودسرک برطرف میگردد از سمپاش میکرونر استفا ده نگردد 
7--گندم وجو پوماسوپر  1 لیتر در هکتار  6-4 برگی گندم و 6-2 برگی علف هرز یولاف – فالاریس – دم روباهی –  گرانستار-پاردنر    
  7/5 EW
8-گندم وجو  آکسیال جدیدEC4/5% 1/5لیتر در هکتار  از 3 برگی تا آواخر پنجه زنی گندم 6-2 برگی علف هرز  یولاف  - فالاریس – لولیوم  گرانستار    در مزارع گندم دوروم استفاده نشود.
نام محصول  علفکش  دزمصرفی مرحله رویشی  علفهای هرز هدف قابلیت اختلاط  نام محصولاتی که در تناوب پس از گندم محدودیت کاشت دارند ملاحظات
9-     گندم  و جو  توفوردی +MCPASL67/5% 1 تا 1/5 لیتر در هکتار از شروع پنجه زنی تاساقه روی گندم خردل وحشی ، شلمی ، خاکشی ، پیچک ، کنگر وحشی ، بابونه ، کاردی ، علف هفت بند ، گل  گندم ، سیزاب ، ماش وحشی آونج   با توجه به حساسیت گندم وجو در مرحله 4-2 برگی و نیز در مرحله آبستنی و گلدهی از مصرف توفوردی در این مراحل خودداری شود استفاه از توفوردی در مزارعی که همجوار با مزارع حساس مانند پنبه آفتابگردان ، باقلا و درختان میوه هستند ممنوع میباشد 
10-      گندم و جو  دو پلسان سوپر گروه  علفکش های مخلوط 60%SL 1/5-2 لیتر در هکتار  مرحله 5 برگی گندم تا قبل از ظهور گروه دوم  ساقه در شرایطی که اغلب  علفهای هرز سبز باشند  گل گندم ، خارشتر ، خردل وحشی ، کیسه کشیش، کنگر وحشی  پنیرک ، گالیوم ، شلمی ، علف هفت بند ، اویارسلام ، علف شور ، ترشک ، ماش وحشی  ایلوکسان – تاپیک  - با توجه به حساسیت گندم وجو در مرحله 4-2 برگی و نیز در مرحله آبستنی و گلدهی از مصرف دو پلسان سوپر در این مراحل خودداری شوداز مصرف آن در مزارع همجوار با مزارع حساس مانند پنبه – سبزیجات – یونجه و مرکبات،.... خودداری گردد  
11-   گندم و جو  برومیسیدام آ       40%Ec  1/5 لیتر در هکتار  6-4 برگی گندم و 6-2 برگی علفهای هرز  کنترل علفهای هرز پهن برگ مانند شلمی ، ترب وحشی ، خردل وحشی ، خاکشی ، گوش فیلی ، گالیوم ، آلاله ، سفالاریاو .... آونج ،تاپیک ،گرانستار - با توجه به حساسیت گندم وجو در مرحله 4-2 برگی و نیز در مرحله آبستنی و گلدهی از مصرف برومیسید ام -آ در این مراحل خودداری شوداز مصرف آن در مزارع همجوار با مزارع حساس مانند پنبه – سبزیجات – یونجه و مرکبات ،...خودداری گردد  
نام محصول  علفکش  دزمصرفی مرحله رویشی  علفهای هرز هدف قابلیت اختلاط  نام محصولاتی که در تناوب پس از گندم محدودیت کاشت دارند ملاحظات
12-   گندم   توتال 80%WG  40گرم درهکتار + 1/25 لیتر روغن  همراه  از ابتدا تا انتهای پنجه زنی گندم – مرحله 4-2 برگی کشیده برگها بجز جودره ( جهت کنترل جودره مرحله اول تا گروه دوم جودره ) فالاریس ، یولاف ، بروموس جوموشی ، جودره و علفهای هرز خانواده کروسی نره،،گالیوم – علف هفت بند و گوش خرگوشی – آلاله – سفالاریا و .... - ازکشت چغندر قند ، آفتابگردان و سورگوم بعنوان کشت بعدی خودداری گردد   
13-گندم  آپیروس  70%WG  26/6گرم در هکتار + روغن 2 در هزار  مرحله 2 برگی تا تشکیل گره دوم  ساقه گندم و 6-2 برگی کشیده برگها بجز جودره ( جهت کنترل جودره مرحله گره اول تا دوم جودره ) بروموس ، پوآ  ، جوموشی ، فالاریس خردل  وحشی ، شلمی ، خاکشی ، زبان  درقفا ، گوش خرگوشی ، آلاله ، سفالاریا ، برروی دم روباهی و لولیوم تاثیر ضعیف و بروی یولاف بطور متوسط تاثیر گذار است  - از کشت محصولات چغندر قند ، آفتابگردان و سورگوم بعنوان کشت بعدی خودداری گردد . کاشت محصولات مانند حبوبات سیب زمینی ذرت سویا بلامانع است   
نام محصول  علفکش  دزمصرفی مرحله رویشی  علفهای هرز هدف قابلیت اختلاط  نام محصولاتی که در تناوب پس از گندم محدودیت کاشت دارند ملاحظات
14-گندم  شوالیه   60%WG 350 gr/ha + روغن  2 در هزار یا 400 gr بدون روغن  6-4 برگی گندم و 6-2 برگی  علفهای هرز  یولاف – دم روباهی ، خردل وحشی ، شلمی ، گوش خرگوشی ، گل گندم ، سیلن ، ترشک ، برروی پوآ  توقف  رشد ایجاد میکند و برروی  لولیوم باعث کوتاه شدن لولیوم نسبت به گندم میگردد  -  از کشت محصولاتی مانند ذرت ،آفتابگردان  ، چغندر قند ، سویا ، حبوبات ، بعنوان کشت بعدی خودداری گردد کاشت محصولاتی مانند برنج ، کنجد ، سیب زمینی ، و پنبه  بلامانع است  ار کاربرد در مزارع تحت استرس ( شوری ، کم آبی ، غرقابی و....)  خود داری گردد .
15-گندم  آتلانتیس  OD 1/2تا1/5لیتر در هکتار مرحله 4 برگی تا اواخر پنجه زنی گندم وعلفهای هرز در مرحله 6-2 برگی  لولیوم ، یولاف ، فالاریس ، دم روباهی ، گالیوم ، پنیرک ، ماش وحشی ، سیزاب      ازکاربرد درمزارع تحت استرس خشکی ،سرمازدگی،تغذیه ای خودداری گردد
16-گندم و جو  گرانستار  75%DF 25 تا 30 گرم  در هکتار  5-2 برگی علفهای هرز  واز اول تا پایان پنجه زنی گندم  خردل وحشی ، شلمی ، خاکشی ، کاهووحشی ، گل گندم ، سیلن ، آلاله وحشی ، بابونه  پوما سوپر  تاپیک ، آکسیال  ، ایلوکسال    با اضافه نمودن مویان به محلول گرانستار اثر علفکشی آن تشدید میگردد 
17-گندم  و جو  دیالین  سوپر  800سی سی تا 1لیتر در هکتار  از 4برگی  تا پیدایش اولین گره ساقه گندم  یا جو ( از 2 برگی تا قبل از گلدهی علف هرز )  انواع علفهای  هرز پهن برگ   یکساله و چند ساله مانند کنگر وحشی ، ترشک، پنیرک ، پیچک ، خردل وحشی ، تلخه ، علف هفت بند ، سلمه تره  با کشیده  برگ کش  مخلوط نگردد استفاده از کشیده برگ ها بصورت جداگانه  و حدود 14-7 روز قبل از مصرف دیالین سوپر مصرف شوند  منع مصرف جهت محصول بعدی ندارد   
18-گندم ،جو  لینتور WG70% 165گرم در هکتار از 4برگی  تا پایان پنجه زنی گندم ودر مرحله 2تا 6برگی علفهای هرز بنا به توضیحات مندرج بر روی بروشور برروی پنیرک،خردل وحشی،کنگر وحشی ،پیچک صحرایی خاکشی موثر است. با کشیده برگ کشها مخلوط نگردد . کشت  گندم ،جو،چاودار بعنوان محصول بعدی بلا مانع است .جهت کشت ذرت و سایر محصولات  تا 24 ماه منع مصرف دارد.  در مرحله ساقه روی گندم به بعد  استفاده نشود ،
تذکر:بدیهی است مبارزه شیمیایی به تنهایی راهکار کنترل بهینه علفهای هرز نمی باشد ولازم است علاوه بر تناوب شیمیایی علفکشها ، رعایت سایر اصول  مبارزه از جمله تناوب وآیش 
بشدت  در دستور کار شبکه های مراقبت قرار گیرد.

نظرات  (۱)

خوب بود 
ولی اگر دریک جدول می گذاشتید و با یک فونت بهتر می نوشتید خوب تر میشد