کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

پیام های کوتاه
آخرین نظرات

تهیه نقش انتهایی بدن نماتد ماده بالغ Meloidogyne sp.:

 حدود 30 عدد ماده بالغ را در شیشه ساعتی در محلول 9/0 در صدآب نمک طعام قرار داده می‌شوند. با استفاده از پنس یا سوزن نوک تیز و تیغ برش در زیر بینوکولر، ابتدا سر نماتد از ناحیه گردن قطع شده، آنگاه محتویات بدن با کمی فشار از آن خارج می‌گردند. 30 عدد کوتیکول یا جلد خالی و حباب مانند نماتد را در چند قطره محلول 45 درصد اسید لاکتیک در شیشه ساعتی به مدت 30 دقیقه قرار داده می‌شوند (اسید لاکتیک جدا شدن اجزاء چسبیده به کوتیکول را آسان می‌سازد). جلد خالی نماتد با تیغ تیز از ناحیه استوائی شکافته و دو نیم شد. نیمه شامل نقش انتهای بدن در حاشیه محلول اسیدلاکتیک به اندازه یک مربع کوچک آرایش گردیده و زوائد و اجزاء چسبیده به آن کاملا تمیز می‌شود. مقاطع تهیه شده را به یک قطره ریز گلیسرین خالص در وسط یک لام شیشه ای منتقل، بطوریکه سطح داخلی مقاطع روی لام قرار گیرد و به آرامی فشار داده می‌شود. برای هر نمونه میکروسکپی 3 عدد مقطع در نظر گرفته می‌شود. لامل را به آرامی روی گلیسرین قرار داده و مقدار اضافی گلیسرین با یک کاغذ صافی جذب می‌گردد. اطراف لامل با پارافین جامد گرفته شده و در کنار لام یک قطعه برچسب شامل اطلاعات ضروری از جمله شماره نمونه، تاریخ، گیاه میزبان و محل جمع آوری نمونه چسبانده می‌شود. از مقاطع تهیه شده برای شناسائی گونه و تهیه الگوی نقش انتهایی (perineal pattern) بدن استفاده می‌گردد.