کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

پیام های کوتاه
آخرین نظرات

علف‌کش انتخابی، سیستمیک، از گروه آریلوکسی فنوکسی پروپیونات
فرمولاسیون:
گالانت سوپر         Gallant super         %8/10          EC
تاریخ ثبت:  سال 1378
ویژگی‌های خاص:
نحوه اثر: بازدارنده استیل کوآنزیم آ کربوکسیلاز(ACCase) فوپ‌ها(AOPPs)
نحوه جذب و انتقال درگیاه:  جذب از طریق برگ و ریشه، با قابلیت انتقال کم در گیاه 
علائم تأثیر در گیاه: پژمردگی و زردی در برگ‌ها، جلوگیری از رشد ریشه و ساقه، خشکیدگی برگ‌ها
ماندگاری در خاک(نیمه عمر): 30 تا 60 روز
موارد مصرف در ایران:
علف‌های هرز باریک برگ در مزارع چغندرقند ] 75/0 تا 1 لیتر در هکتار[ ، کلزا و پیاز
راهنمای مصرف:
•مقدار مصرف  75/0 تا 1 لیتر در هکتار در مرحله 2 تا 5 برگی علف‌های هرز
•این علف‌کش زمانی بیشترین تأثیر را خواهد داشت که روی گیاهان در حال رشد سریع و در شرایط بدون تنش بکار روند.
•این علف‌کش در مقایسه با باریک برگ کشهای متداول در مزارع کلزا طیف بیشتری از علف‌های هرز باریک برگ را کنترل می‌کند و از این جهت و همچنین مقدار مصرف پایین بر آنها ارجحیت دارد.
•گالانت سوپر را می توان در زراعت چغندرقند با علف‌کش‌های گلتیکس، لونترل، بتانال آام، بتانال پراگرس و در زراعت پیاز با رونستار به صورت مخلوط بکار برد.
•این علف‌کش حاوی سورفاکتانت و مویان بوده و از این جهت در زمان کاربرد نیاز به اضافه کردن این گونه مواد نیست.
ملاحظات زیست محیطی:
•میزان سمیت( LD50، LC50 ،EC50):623 میلی‌گرم بر کیلوگرم برای پستانداران، 1159 میلی‌گرم بر کیلوگرم برای پرندگان و 7/0 میلی‌گرم بر لیتر برای ماهی‌ها. 
•میکروارگانیسم‌های خاک سبب تجزیه سریع این علف‌کش می‌شوند. از این جهت باعث کاهش آب‌شویی آنها به آب‌های سطحی و زیرزمینی و آلودگی آنها می‌شود.
•گالانت سوپر برای ماهیها و دافنی‌ها خطرناک است ولی بر روی پرندگان، کرمهای خاکی و زنبورها تاثیر منفی ندارد
ester haloxyfop-R  methyl