کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

پیام های کوتاه
آخرین نظرات

هگزاکونازول
قارچ‌کش سیستمیک با اثر حفاظتی و معالج از گروه ‌تری‌آزول‌ها
فرمولاسیون:
1. انویل Anvil           % 5                        SC
تاریخ ثبت: ثبت موقت اولیه 15/12/79 تمدید لغایت 85
نحوه اثر: جلوگیری از  بیوسنتز ارگوسترول
موارد مصرف در ایران:
سفیدک سطحی مو
موارد مصرف در سایر کشورها:
کنترل طیف وسیعی از قارچ‌های بیماریزای گیاهی به ویژه آسکومیست‌ها و بازیدیومیست‌ها مانند سفیدک پودری Podosphaera leucotricha و لکه سیاه سیب Venturia inaequalis، پوسیدگی سیاه Guignardia bidwellii و سفیدک سطحی انگور Uncinula necator، زنگ قهوه Hemileia vastatrix، لکه‌برگی سرکوسپورایی بادام زمینی  Cercospora spp و غیره.
راهنمای مصرف:
•سفیدک سطحی مو: محلول‌پاشی به نسبت 25/0 درهزار
ملاحظات زیست محیطی:
•میزان سمیت ( LD50، LC50 ،EC50):  2189 میلی‌گرم بر کیلوگرم برای پستانداران، < 4000 میلی‌گرم بر کیلوگرم برای پرندگان، 4/3 میلی‌گرم بر لیتر برای ماهی‌ها، 9/2 میلی‌گرم بر لیتر برای دافنیا و 1/0 میلی‌گرم بر وزن زنبور برای زنبور عسل.

hexaconazole