کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

پیام های کوتاه
آخرین نظرات
هیدروژن سیانید
آفت کش عمومی خصوصا موش کش، حشره‌کش تدخینی
فرمولاسیون:
سیماگ Cymag     %40     P
نحوه اثر: از طریق تولید اسید سیانیدریک سبب مرگ موش یا حشره می گردد.   
موارد مصرف در ایران:
موش کلاهو در زارعت غلات [1 تا 3 گرم در هر لانه از اواخر زمستان تا اوایل تابستان]
راهنمای مصرف:
•مانع انتقال اکسیژن از هموگلوبین به بافت‌های سلولی می‌شود.
•به عنوان حشره‌کش و جونده کش تدخینی در محل‌های بسته مثل انبار غلات و در بعضی کشورها در گلخانه‌ها مصرف می‌شود.
• نمک سدیم و پتاسیم آن در اثر رطوبت هوا به گاز HCN تبدیل می گردد و برای مبارزه با خرگوش و موش از طریق تدخین دانه مصرف می‌شود.
•برای آبزیان و زنبورها خطرناک است .
•این سم بسیار خطرناک می‌باشد و مصرف آن توسط پرسنل فنی باید انجام پذیرد .
ملاحظات زیست محیطی:
میزان سمیت( LD50، LC50 ،EC50): LD50 برای پستانداران  44/6 میلی‌گرم بر کیلوگرم
sodium cyanide