کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

پیام های کوتاه
آخرین نظرات

آلترین
حشره‌کش تماسی، گوارشی وتنفسی از گروه پایروتروئیدها
فرمولاسیون:
1. پی نامین Pynamin                    %25                 EC
2. پی نامین Pynamin                    %15                 Tb
تاریخ ثبت: 1/10/47
ویژگی‌های خاص:
نحوه اثر: تأثیر بر روی سیستم عصبی حشره ، اختلال در عمل نرون‌ها از طریق اختلال در  کانالهای  سدیم طناب عصبی
موارد مصرف در ایران:
حشره‌کش خانگی: آفات بهداشتی
راهنمای مصرف:
•غالباً با ترکیبات سینرژیتی مانند متیلن دی اکسی فنل به کار می رود.                       
•به علت شدت تأثیر آن نسبت به پیرترین طبیعی در فرمولاسیون‌های مایع جایگزین آن (پیرترین طبیعی) می‌شود.
ملاحظات زیست محیطی:
•میزان سمیت( LD50، LC50 ،EC50): LD50 برای پستانداران  585-1100 میلی‌گرم بر کیلوگرم، LD50  برای پرندگان 2030 میلی‌گرم بر کیلوگرم، LC50  برای ماهی‌ها30- 5/17 میلی‌گرم بر لیتر
•برای پرندگان خطرناک نمی‌باشد.

allethrin