کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

پیام های کوتاه
آخرین نظرات

آمیتراز
حشره‌کش، کنه‌کش با اثر تماسی، تنفسی از گروه آمیدین
فرمولاسیون:
میتاک         Mitac            g/l200         EC
تاریخ ثبت: 5/5/71 ثبت موقت به مدت دو سال ، 18/4/75 تمدید ثبت به مدت 3 سال؛ تمدید 9/12/78 سه سال، تمدید ثبت 29/12/81 سه سال تمدید لغایت 87
ویژگی‌های خاص:
نحوه اثر: روی  گیرنده‌های اکتاپامین (octopamine)اثر کرده و سبب فعالیت شدید سیستم عصبی و سایر اندامها می‌شود.یک insectistatic است تاinsecticide .
موارد مصرف در ایران:
پسیل پسته و سفید بالک(عسلک) پنبه، محلول‌پاشی درختان با استفاده از محلول [5/1در هزار (1)] 
موارد مصرف در سایر کشورها:
پسیل گلابی، کنه قرمز سیب و کنه زنگار سیب
راهنمای مصرف:
•سم‌پاشی در آب و هوای خشک بهترین نتیجه را می دهد.
•زمانی که احتمال بارندگی وجود دارد نباید سم‌پاشی کرد.
•حداکثر دز مصرفی نباید بیش از دو برابر دز توصیه شده باشد.
احتیاط‌های لازم:
•فاصله آخرین سم‌پاشی تا برداشت محصول حداقل 14 روز
•در کنه‌های قرمز سیب و گلابی سم‌پاشی باید زمانی صورت گیرد که 80- 60% تخم‌ها تفریخ شده باشند، سم‌پاشی سه هفته بعد تکرار گردد.
•در پسیل گلابی سم‌پاشی باید زمانی انجام گیرد که تعداد پوره‌های تفریخ یافته محسوس و یا معنی دار باشد، قبل از اینکه میوه گلابی به عسلک آلوده شود.
•دوره کارنس برای گلابی و سیب دو هفته است.
ملاحظات زیست محیطی:
•میزان سمیت( LD50، LC50 ،EC50): LD50 برای پستانداران1600-600 میلی‌گرم بر کیلوگرم، LD50  برای پرندگان7000-1800 میلی‌گرم بر کیلوگرم، LC50  برای ماهی‌ها  4/2- 74/0 میلی‌گرم بر لیتر، EC50  برای دافنی 035/0 میکروگرم بر لیتر
•برای  ماهی‌ها خطرناک است و نباید آب‌های سطحی و نهرها به این حشره‌کش آلوده شود.
•باید آفت کش  در ظروف مطمئن و دربسته در یک جای ایمن نگهداری شود.
amitraz