کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

پیام های کوتاه
آخرین نظرات

علف‌کش انتخابی، از گروه سولفونیل اوره و فسفرودیتوات
فرمولاسیون:
سان رایس پلاس Sunrice Plus             %30+ %5/1SC            
تاریخ ثبت:  سال 1378
ویژگی‌های خاص:
نحوه اثر: بخش اتوکسی سولفورون بازدارنده اسید‌های آمینه، بازدارنده ALS  و بخش آنیلوفوس بازدارنده تقسیم سلول و اسیدهای چرب با زنجیره خیلی طویل.
نحوه جذب و انتقال درگیاه: جذب آنیلوفوس از طریق ریشه و مقداری هم از طریق برگ صورت می‌گیرد. جذب اتوکسی سولفورون از طریق برگ‌های گیاه است.
علائم تأثیر در گیاه: شروع زردی از نوک برگ‌ها و گسترش به سایر بخشهای گیاه و در نهایت خشک شدن اندام‌های هوایی است. علائم تغییر رنگ ابتدا در برگ‌های بالا و سپس در برگ‌های پایین مشاهده می‌شود. مرگ کامل گیاه 3 تا 4 هفته پس از سم‌پاشی رخ خواهد داد.
موارد مصرف در ایران:
علف‌های هرز پهن‌برگ،‌ برخی باریک برگ‌ها (سوروف) و جگن در مزارع برنج
موارد مصرف در سایر کشورها:
در سایر کشورها دو بخش این علف‌کش(آنیلوفوس و اتوکسی سولفورون) به صورت جدا  مورد استفاده قرار می‌گیرند. اتوکسی سولفورون جهت کنترل علف‌های هرز یکساله باریک برگ، برخی چند ساله‌ها (مثل اویارسلام) و علف‌های هرز یکساله و چند ساله پهن‌برگ در مزارع برنج، پنبه، نیشکر، گندم و تورف کاربرد دارد. طیف علف‌کشی آنیلوفوس نیز شامل علف‌های هرز سوروف، Eleusine indica, Ischaemum rugosum, Leptochloa spp., می‌باشد.
راهنمای مصرف:
•دوز توصیه شده این علف‌کش3  لیتر در هکتار می‌باشد که به صورت پس رویش مورد استفاده قرار می‌گیرد.
•مصرف علف‌کش به صورت قطره پاشی است که در شالیزارها بر روی سطح آب پاشیده شده و از طریق برگ علف هرز سوروف جذب می‌شود. بخشی از علف‌کش که ته نشین می‌شود نیز وارد خاک شده و جذب کلوئیدهای خاک می‌شود و از طریق جذب ریشه‌ای، علف‌های هرز چند ساله را از بین می‌برد.
•بهترین نتیجه در کنترل علف‌های هرز زمانی بدست می‌آید که ارتفاع آب در شالیزار 4 تا 5 سانتی متر باشد و تا 3 روز پس از سم‌پاشی آب شالیزار تخلیه نگردد و یا به آب آن اضافه نشود.
•امکان کاربرد این علف‌کش در اختلاط با سایر پهن‌برگ کشهای انتخابی برنج وجود دارد.
احتیاط‌های لازم:
•مصرف این علف‌کش در کشور به دلیل عدم تولید طی سالهای اخیر کاهش یافته است.
ملاحظات زیست محیطی:
•میزان سمیت( LD50، LC50 ،EC50): 3270+2000 میلی‌گرم بر کیلوگرم برای پستانداران

anilofos(300 g a.i./l) + ethoxysulfuron(15 g a.i./l)