کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

پیام های کوتاه
آخرین نظرات

ایمیداکلوپراید
حشره‌کش سیستمیک با اثر تماسی گوارشی برای ضدعفونی بذر، خاک و پیت وسم‌پاشی شاخ و برگ از گروه نیکوتینوئیدها
فرمولاسیون:
1. گائوچو Gaucho                % 70                   WS
2. کنفیدور Confidor         w/v %35                  SC
تاریخ ثبت: ثبت موقت اولیه 14/10/77 برای ضد عفونی بذر پنبه علیه تریپس تمدید لغایت 86 (1)؛ ثبت موقت اولیه 11/8/83 برای مدت سه سال مبارزه با بیماری‌های ویروسی سیب زمینی(1)؛ ثبت موقت اولیه 2/9/83 برای مدت سه سال مبارزه با ناقلین و کنترل بیماری ویروسی کرکی تاپ چغندر قند (1)؛ ثبت موقت اولیه 26/11/77 علیه پسیل پسته تمدید لغایت 86 (2)؛ ثبت موقت اولیه 24/2/75 علیه شته توتون تمدید لغایت 87 (2)؛ ثبت موقت اولیه 4/4/80 علیه شته جالیز در مزارع پنبه تمدید لغایت 86 (2)؛ ثبت موقت اولیه 18/4/80 علیه پروانه مینوز مرکبات در خزانه تمدید لغایت 86
ویژگی‌های خاص:
 نحوه اثر: روی گیرندهای نیکوتینک استیل کولین در سیستم عصبی مرکزی حشره اثر می‌گذارد.
موارد مصرف در ایران:
پسیل در پسته 4/0 در هزار(2)، شته در توتون 25/0 لیتر در هکتار(2) ، پروانه مینوز مرکبات [cc 300 روغن در 100 لیتر آب در دو نوبت سم‌پاشی به فاصله 10 روز]، تریپس در پنبه به مقدار 5 در هزار برای ضد عفونی بذر پنبه (1)، ناقلین بیماری‌های ویروسی در سیب زمینی با استفاده از روش ضد عفونی بذر به مقدار 5/28 گرم برای یک صد کیلو بذر سیب زمینی (1)، ناقلین بیماری‌های ویروسی در چغندر قند بطریقه ضد عفونی بذر به مقدار 1000 گرم برای یک صد کیلو بذر چغندر قند(1)
موارد مصرف در سایر کشورها:
شته‌ها در بسترهای کشت گیاهان زینتی، خزانه گیاهان زراعی و گیاهان گلدانی، کاهو (ضدعفونی بذر)؛ ویروس زردی چغندر، شته کلم در کلم (Collards) به روش ضدعفونی بذر، کلم پیچ به روش ضدعفونی بذر؛ سفید بالک گلخانه در خزانه‌ها، بسترهای کشت گیاهان زینتی، گیاهان گلدانی؛ کک در چغندر، مگس چغندر  در چغندر به روش ضدعفونی بذر؛ شته سیب زمینی و هلو در کلم بروکلی و انواع کلم‌ها به روش ضدعفونی بذر؛ سوسک (Pygmy) در چغندرقند به روش ضدعفونی بذر؛ مگس‌های (Sciarid)   خزانه‌های کشت و پرورش گیاهان زراعی و زینتی و گیاهان گلدانی به روش محلول پاشی و ضدعفونی خاک؛ حشرات (Springtail) در چغندرقند (ضدعفونی بذر)؛ حشرات (Symphylids) در چغندرقند (ضدعفونی بذر)؛ تریپس در گیاهان زینتی داوودی؛ سفید بالک توتون در بسترهای کشت و پرورش گیاهان زینتی، خزانه‌های گیاهان زراعی (ضدعفونی خاک، سم‌پاشی شاخ و برگ)؛ ریشه خوارهای گیاهان زینتی و خزانه‌های کشت و گیاهان گلدانی
راهنمای مصرف:
•بذرهای ضدعفونی شده باید در فصل کشت کاشته شوند.
•بذرها در موقع ضدعفونی باید عاری از علف هرز و آشغال باشند.
•گیاهانی که در خزانه‌های بدون حشره‌کش پرورش می‌یابند باید سم‌پاشی شوند.
•برای جذب و حرکت حشره‌کش ضروری است رطوبت خاک و شرایط رشدی گیاه مناسب باشد.
•برای به حداقل رساندن مقاومت نباید بیش از یک بار در سال استفاده شود و با حشره کش‌های مختلف و یا روش‌های دیگر کنترل استفاده شود.
•گرانول پاشی و محلول دهی در کمپوست‌های مرطوب سبب انتقال سریع آن به تمامی قسمت‌های هوایی گیاه می‌شود.
•به مقدار 5 در هزار برای ضد عفونی بذر پنبه علیه تریپس به مقدار 5/28 گرم برای یکصد کیلو بذر برای مبارزه با ناقلین و کنترل بیماری‌های ویروسی سیب زمینی به روش ضد عفونی بذر به مقدار 1000 گرم برای یکصد کیلو بذر چغندر قند به کار می‌رود (1).
احتیاط‌های لازم:
•حداکثر دفعات تیمار بذر یک بار برای هر بسته بذر، اواسط فصل رشد یک بار در سال می‌باشد.
•حشره‌کش نباید در کمپوستی که قبلاً با این حشره‌کش تیمار شده اند استفاده شود.
•برای کاربرد ایمیداکلوپراید در بسترهای کشت (پیت) باید از فرمولاسیون خاص و دستگاه مناسب واتوماتیک استفاده کرد.
•این حشره‌کش نباید روی محصولاتی که انسان و حیوانات مصرف می‌کنند استفاده شود، کمپوست‌های تیمار شده نباید مجدداً برای کشت محصولات فوق استفاده شود.
•بذوریا غده های  ضدعفونی شده نباید در تغذیه انسان استفاده شود.
•آخرین نوبت سم‌پاشی برای چغندرقند قبل از بذر افشانی و برای کلم قبل از کاشت می‌باشد.
•بذر چغندرقند را با استفاده از دستگاه ضدعفونی بذر با حشره‌کش(1) پوشانیده شود.
•فاصله آخرین سم‌پاشی تا برداشت محصول حداقل 21-15 روز
ملاحظات زیست محیطی:
•میزان سمیت( LD50، LC50 ،EC50): LD50 برای پستانداران 450-150 میلی‌گرم بر کیلوگرم، LD50  برای پرندگان52-31 میلی‌گرم بر کیلوگرم، LC50  برای ماهی‌ها  237- 211 میلی‌گرم بر لیتر، EC50  برای دافنی 85 میلی‌گرم بر لیتر
•برای زنبورها خیلی خطرناک می‌باشد، در موقع گلدهی زمانی که زنبورها فعال هستند نباید استفاده شود.
•در موقع ضدعفونی کمپوست و بستر کشت از آلودگی محیط زیست باید جلوگیری کرد.
•ضدعفونی بذر برای حیات وحش خیلی خطرناک است.

imidacloprid