کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

پیام های کوتاه
آخرین نظرات

بن سولفورون متیل
علف‌کش سیستمیک، انتخابی از گروه سولفونیل اوره 
فرمولاسیون:
لونداکس Londax          %60            DF
تاریخ ثبت:  سال 1373
ویژگی‌های خاص:
نحوه اثر: بازدارنده بیوسنتز اسیدهای آمینه‌ی ضروری(ALS , AHAS Inhibitor)، مانع تقسیم سلولی
نحوه جذب و انتقال درگیاه: جذب توسط ریشه و اندام‌های هوایی با سرعت انتقال بالا به سمت مریستم‌های گیاه
علائم تأثیر در گیاه: جلوگیری از رشد، زردی و نکروزه شدن و در نهایت مرگ جوانه‌ها و تغییر رنگ برگ‌ها و ساقه‌ها به زرد و ارغوانی
ماندگاری درخاک(نیمه عمر علف‌کش): 3 تا 4 هفته
موارد مصرف در ایران:
علف‌های هرز پهن‌برگ و جگن‌ها در مزارع برنج ] 50 تا 75 گرم در هکتار[
موارد مصرف در سایر کشورها:
مزارع برنج و جنگل‌ها
راهنمای مصرف:
•این علف‌کش کاربرد پس رویشی دارد. بهترین زمان مصرف 1 تا 3 برگی برنج و تا 3 برگی علف‌هرز.
•دوز توصیه شده لونداکس 50 تا 75 گرم در هکتاراست.
ملاحظات زیست محیطی:
•میزان سمیت( LD50، LC50،EC50):5000 > میلی‌گرم بر کیلوگرم برای پستانداران، 2510 >  تا 5620  میلی‌گرم بر کیلوگرم برای پرندگان و بیشتر از 150 میلی‌گرم بر لیتر برای ماهی‌ها
bensulfuron methy