کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

پیام های کوتاه
آخرین نظرات

ایندوکساکارب
حشره‌کش تماسی، گوارشی از گروه اکسی دیازون
فرمولاسیون:
آوانت Avaunt 150 SC                   w/v %15   SC                         
تاریخ ثبت: 9/6/80 ثبت موقت اولیه تمدید لغایت 86 برای مبارزه با کرم پیله خوار نخود؛ 28/9/84 ثبت موقت اولیه به مدت 3 سال برای مبارزه با کرم سیب (1)
ویژگی‌های خاص:
نحوه اثر: ماده فعال کانال‌های سدیم را در آکسون سلول‌های عصبی مسدود می‌نماید .
موارد مصرف در ایران:
کرم غوزه در مزارع پنبه [250 – 200 میلی لیتر در هکتار]، کرم پیله خوار در نخود [200 میلی لیتر در هکتار]، کرم سیب [45/0 در هزار برای کنترل کرم سیب در مناطق کوهستانی در نسل اول کرم سیب]
راهنمای مصرف:
•فاصله آخرین زمان سم‌پاشی تا برداشت محصول 10 تا 21 روز.
•برای کنترل کرم غوزه ایندوکسارب را در تناوب با یک حشرهکش  پایروتروئید یا کاربامات به کار ببرید .
•برای کنترل کارادرینا ایندوکسارب را در تناوب با یک فرآورده از گروه آسیل اوره(مهار کننده سنتز کتین) مانند کاسکید یا کاربامات به کار ببرید .
ملاحظات زیست محیطی:
•میزان سمیت( LD50، LC50 ،EC50): LD50 برای پستانداران1732- 268میلی‌گرم بر کیلوگرم، LD50 برای پرندگان5620-98 میلی‌گرم بر کیلوگرم، LC50   برای ماهی‌ها9/0-6/0 میلی‌گرم بر لیتر، LC50   برای دافنی 6/0 میلی‌گرم بر لیتر
indoxacarb