کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

پیام های کوتاه
آخرین نظرات

بوتاکلر
علف‌کش انتخابی، سیستمیک از گروه کلرواستانیلید (آمید)
فرمولاسیون:
1. ماچتی Machete               w/v           %60                   EC             
2. ماچتی ای ان Machete EN         w/v           %60         EW
3. ماچتی Machete                                         %5              G
تاریخ ثبت:  سال 1351
ویژگی‌های خاص:
نحوه اثر:بازدارنده  تقسیم سلولی از طریق ممانعت از سنتز پروتئین، جلوگیری از سنتز اسیدهای چرب با زنجیره بسیار بلند
نحوه جذب و انتقال درگیاه: در مرحله اولیه از طریق اندام‌های تازه جوانه زده هوایی و در مرحله دوم از طریق ریشه جذب می‌شود. این علف‌کش در گیاه منتقل می‌شود و بیشتر در اندام‌های رویش تجمع می‌یابد تا اندام‌های زایشی.
ماندگاری درخاک(نیمه عمر علف‌کش): 6 تا 10 هفته
موارد مصرف در ایران:
علف‌های هرز یکساله کشیده برگ و بعضی پهن‌برگ‌ها در مزارع برنج ] 3 تا 4 لیتر در هکتار فرمولاسیونEC [، ]40 تا 45 کیلوگرم در هکتار فرمولاسیونG [
موارد مصرف در سایر کشورها:
خاصیت انتخابی این علف‌کش در مزارع پنبه، چغندرقند، جو، گندم، بادام زمینی و گونه‌های زراعی خانواده شب بو نیز مشاهده شده است.
راهنمای مصرف:
•اثر این سم به میزان آبی که در دسترس گیاه می‌باشد بستگی دارد لذا برای کسب نتیجه بهتر باید بعد از بارندگی و یا آبیاری و در زراعت‌های برنج بعد از تحت آب نمودن مصرف شود.
•کاربرد این علف‌کش به صورت پیش رویش در مزرعه و خزانه برنج می‌باشد.
•برای کنترل علف‌های هرز 3 تا 4 لیتر در هکتار 4 تا 7 روز پس از نشا با بوتاکلر 60% EC یا 40 تا 45 کیلوگرم در هکتار 5% G قبل از دو برگی شدن سوروف مصرف شود.
ملاحظات زیست محیطی:
•میزان سمیت( LD50، LC50،EC50):2000 میلی‌گرم در کیلوگرم برای پستانداران، 4640 تا 10000 میلی‌گرم بر کیلوگرم برای پرندگان و 14/0 تا 52/0 میلی‌گرم بر لیتر برای ماهی‌ها

butachlor