کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

پیام های کوتاه
آخرین نظرات

پرمترین
حشره‌کش تماسی، وسیع الطیف از گروه پایرتروئیدها
فرمولاسیون:
1. آمبوش Ambush            w/v% 10         EC
2. آمبوش Ambush            w/v% 25         EC
3. کوپکس Coopex                % 25         WP
 4. کوپکس Coopex               % 5/0        WP
تاریخ ثبت: 20/1/57  و 25/11/58 (1) ، 11/6/58 و 9/2/64 (2) 
ویژگی‌های خاص:
نحوه اثر: حشره‌کش عصبی با اثر روی کانالهای سدیم در طناب عصبی.
موارد مصرف در ایران:
پرودینا در چغندرقند1 لیتر در هکتار (2)، مینوز لکه گرد در درختان میوه 5/0 در هزار فقط در سال‌های طغیانی علیه نسل اول یا حداکثر نسل دوم در یک نوبت محلول پاشی(2)، شپش انسانی فرمولاسیون(4)
موارد مصرف در سایر کشورها:
آفات برگی و میوه‌ای از راسته سخت بالپوشان و بال‌پولک‌داران در پنبه (g/ha150-100)، درختان میوه (g/ha 50-25)، سبزیجات (g/ha 70-40)، توتون، انگور و دیگر محصولات (g/ha 200-50)، پارازیتوئیدهای خارجی حیوانات اهلی mg ai (EC)/m2200 یا  mg ai (EC)/m230  برای دیوارها، حافظت از پشم mg/kg200 ، آفات خانگی (سوسری‌ها، مگس‌ها، زنبورها و دیگر حشرات خزنده mg ai (WP)/m2100
راهنمای مصرف:
•برای مینوز لکه گرد درختان میوه محلول‌پاشی به میزان 5/0 در هزار فقط در سال‌های طغیانی علیه نسل اول یا حداکثر نسل دوم ودر یک نوبت ، برای پرودنیای چغندر قند محلول‌پاشی به مقدار یک لیتر در هکتار (1و2)
•در آب وخاک به سرعت تجزیه می‌شود.
ملاحظات زیست محیطی:
•میزان سمیت( LD50، LC50 ،EC50):  LD50برای پستانداران4000-430 میلی‌گرم بر کیلوگرم، LD50  برای پرندگان3000 میلی‌گرم بر کیلوگرم، LC50  برای ماهی‌ها5/2 میکروگرم بر لیتر، EC50  برای دافنی 6/0 میکروگرم بر لیتر
•برای  ماهی‌ها و موجودات آبزی مضر است، آب‌های سطحی و جویبارها نباید به این ماده آلوده شود.
•برای پرندگان عملاً غیر سمی است.
permethrin