کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

پیام های کوتاه
آخرین نظرات

پروپانیل
علف‌کش تماسی، انتخابی از گروه آنیلید
فرمولاسیون:
1. استام افStam F                  %25       EC
2. استام اف EC          Stam F                  %36    
3. استام افStam F                  %48           EC         
تاریخ ثبت:  سال 1347
ویژگی‌های خاص:
نحوه اثر:بازدارنده عمل فتوسنتز از طریق اخلال در انتقال الکترون در فتوسیستم 2
نحوه جذب و انتقال درگیاه: جذب از طریق ریشه و برگ و قابل انتقال در گیاه به صورت محدود
علائم تأثیر در گیاه: ایجاد کلروز و سپس نکروز در برگ‌های گونه‌های حساس.
ماندگاری در خاک(نیمه عمر): این علف‌کش به سرعت در خاک تجزیه می‌شود.
موارد مصرف در ایران:
علف‌های هرز پهن‌برگ و باریک برگ و جگن‌ها در مزارع برنج ] 10 تا 15 لیتر در هکتار[
راهنمای مصرف:
•برای کنترل علف‌های هرز برنج در خزانه و زمین اصلی به میزان 10 تا 15 لیتر در هکتار بعد از رویش توصیه می‌شود.
•بهترین زمان مصرف مرحله 1 تا 3 برگی علف‌های هرز است.
•پروپانیل هم در کشت خشکه کار و هم در کشت غرقابی برنج کاربرد دارد.
•این علف‌کش می‌تواند در اختلاط با MCPA در محصول گندم نیز بکار رود.
•کاربرد همزمان این علف‌کش با کودهای مایع(بصورت مخلوط) توصیه نمی‌شود.
•این علف‌کش می‌تواند با بسیاری از آفت‌کش‌ها و به خصوص کارباماتها و ارگانوفسفاتها به صورت مخلوط بکار رود.
•در صورت مسمومیت با این علف‌کش پادزهر آن باربیتورات می‌باشد.
 احتیاط‌های لازم:
•طول دوره فعالیت این علف‌کش بسیار کوتاه است.
•این علف‌کش برای محصولات زراعی پهن‌برگ توصیه نمی‌شود.
•چنانچه در فاصله 14 روز پیش یا پس از مصرف پرپانیل از حشره‌کشهای فسفره استفاده شود، این علف‌کش به برنج نیز آسیب جدی وارد خواهد ساخت.
ملاحظات زیست محیطی:
•میزان سمیت( LD50، LC50،EC50):2500 میلی‌گرم بر کیلوگرم برای پستانداران، 196 تا 375 میلی‌گرم بر کیلوگرم برای پرندگان و 8 تا 11میلی‌گرم یر لیتر برای ماهی‌ها
propanil