کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

پیام های کوتاه
آخرین نظرات

پروپیکونازول
قارچ‌کش سیستمیک با اثر حفاظتی و معالج از گروه تری‌آزول‌ها
فرمولاسیون:
1. تیلت  Tilt         % 25             EC 
تاریخ ثبت: /11/77 تمدید به مدت 5 سال علیه سوختگی غلاف برنج، 21/1/75 علیه زنگ گندم به مدت  3 سال، 9/6/77 علیه فوزاریوم سنبله گندم به مدت  3 سال – تمدید لغایت 86
نحوه اثر: جلوگیری از بیوسنتز ارگوسترول
موارد مصرف در ایران:
سیاهک هندی گندم، فوزاریوم سنبله گندم، سپتوریوز گندم، سوختگی غلاف برنج، سیاهک آشکار نیشکرو زنگ‌های غلات.
موارد مصرف در سایر کشورها:
کنترل طیف وسیعی از بیماری‌های قارچی از جمله زنگ‌های غلات، سفیدک پودری غلات، لکه‌ قهوه‌ای، لکه چشمی، سپتوریوز و کپک دوده‌ای در غلات، لکه‌برگی رامولاریایی، زنگ و سفیدک پودری در چغندرقند، لکه قهوه‌ای و سوختگی غلاف در برنج، زنگ سیر و تره و غیره. 
راهنمای مصرف:
•سیاهک هندی گندم: نیم لیتر در هکتار به‌صورت محلول‌پاشی و در زمانی که 80% بوته‌ها به سنبله رفته باشند.
•فوزاریوم سنبله گندم: یک لیتر در هکتار به صورت محلول‌پاشی حداقل یک نوبت در مرحله گلدهی و در صورت لزوم، تکرار سم‌پاشی به فاصله 7 روز؛ زنگ‌های غلات: نیم لیتر در هکتار
• سوختگی غلاف برنج: در صورت آلودگی 20% از ساقه‌های برنج، یک لیتر در هکتار به صورت محلول‌پاشی.
•سیاهک آشکار نیشکر: فرو بردن قلمه قبل از کاشت در محلول دو در هزارسم.
•بهترین نتیجه سم‌پاشی در مراحل اولیه بیماری حاصل می شود.
 احتیاط‌های لازم:
•پروپیکونازول ممکن است باعث ایجاد حساسیت شود.
. ملاحظات زیست محیطی:
•میزان سمیت ( LD50، LC50 ،EC50): 1517 میلی‌گرم بر کیلوگرم برای پستانداران، 2223 میلی‌گرم بر کیلوگرم برای پرندگان، 8/6 میلی‌گرم بر لیتر برای ماهی‌ها، 2/10 میلی‌گرم بر لیتر برای دافنیا. این ترکیب برای زنبور عسل غیرسمی است.
• برای ماهی‌ها و سایر آبزیان خطرناک است، لذا باید از آلوده کردن آب‌های سطحی و انهار با این ماده شیمیایی یا ظرف سم اجتناب گردد.
propiconazole