کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

پیام های کوتاه
آخرین نظرات

پنکونازول
قارچ‌کش سیستمیک با اثر حفاظتی و معالج از گروه تری‌آزول‌ها
فرمولاسیون:
1. توپاس Topas              % 20               EW 
تاریخ ثبت: ثبت موقت اولیه 15/12/79 تمدید لغایت 85
نحوه اثر: جلوگیری از  بیوسنتز ارگوسترول
موارد مصرف در ایران:
سفیدک پودری انگور(محلول‌پاشی به نسبت 125/0 در هزار)
موارد مصرف در سایر کشورها:
کنترل سفیدک‌های پودری، لکه سیاه سیب و بسیاری دیگر از عوامل بیماریزای قارچی متعلق به گروه آسکومیست‌ها، بازیدیومیست‌ها و قارچ‌های ناقص در انگور، درختان میوه دانه‌دار و هسته‌دار، گیاهان زینتی و سبزیجات.  
راهنمای مصرف:
محلول‌پاشی به نسبت 125/0 در هزار.
ملاحظات زیست محیطی:
•میزان سمیت ( LD50، LC50 ،EC50):  2125 میلی‌گرم بر کیلوگرم برای پستانداران، 2424 میلی‌گرم بر کیلوگرم برای پرندگان، 3/4- 7/1 میلی‌گرم بر لیتر برای ماهی‌ها، 11/7 میلی‌گرم بر لیتر برای دافنیا و 5 میکروگرم بر وزن زنبور برای زنبور عسل.
penconazole