کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

پیام های کوتاه
آخرین نظرات

پی متروزین
حشره‌کش انتخابی(شته کش) از گروه تری آزین
فرمولاسیون:
چس Chess                         % 25                        WP                                   
تاریخ ثبت: 8/5/75 (ثبت موقت اولیه) تمدید لغایت 87 علیه شته توتون؛ 29/12/82 (ثبت موقت اولیه) تمدید لغایت 87 علیه شته جالیز؛ 4/4/80 ( ثبت موقت اولیه ) تمدید لغایت 86 علیه شته جالیز مزارع پنبه؛ 16/7/80 (ثبت موقت اولیه) تمدید لغایت 86 ؛ 8/5/75 (ثبت موقت اولیه) تمدید لغایت 87 علیه شته توتون؛ 29/12/82 (ثبت موقت اولیه) تمدید لغایت 87 علیه شته جالیز؛ 4/4/80 (ثبت موقت اولیه) تمدید لغایت 86 علیه شته جالیز مزارع پنبه ؛ 16/7/80 ( ثبت موقت اولیه) تمدید لغایت 86
ویژگی‌های خاص:
نحوه اثر: شته کش انتخابی، به صورت سیستمیک در داخل گیاه حرکت کرده واز طریق فلج کردن خرطوم شته مانع تغذیه آن می‌شود و سبب می‌شود شته‌ها یک تا چهار روز بعد به خاطر گرسنگی از بین بروند.
موارد مصرف در ایران:
شته در توتون و جالیز یک کیلوگرم در هکتار(1)
موارد مصرف در سایر کشورها:
شته در انواع سبزیجات برگی، میوه، انواع گیاهان زینتی، انواع سبزیجات گلخانه‌ای، مزارع پنبه و توتون، سفیدبالک گلخانه در گوجه فرنگی گلخانه‌ای
راهنمای مصرف:
•یک کیلوگرم در هکتار از فرمولاسیون 25% WP، 5/0 کیلوگرم در هکتار از فرمولاسیون 50% WG توصیه می‌شود.
•شته‌های مقاوم به سموم فسفره آلی و کارباماتی را کنترل می کند.
•برای جلوگیری از رشد مقاومت نباید به طور مداوم مصرف شود.
•بهترین نتیجه زمانی حاصل می‌شود که با مشاهده اولین شته سم‌پاشی شروع گردد و در صورت نیاز مجدداً تکرار گردد.
•برای محدود کردن انتشار ویروس‌های پایا مانند ویروس پیچیدگی برگ سیب زمینی، زمانی که 90 درصد مزرعه سبز شد، سم‌پاشی را انجام دهید.
•حداکثر دز برای سیب زمینی دو برابر دز توصیه شده، برای محصولات خوردنی سه برابر دز، برای گیاهان زینتی چهار برابر دز توصیه شده می‌باشد.
احتیاط‌های لازم:
•قبل از سم‌پاشی روی سیب زمینی با متخصصین مشاوره گردد.
•قبل از سم‌پاشی روی گیاهان زینتی در سطح وسیع در سطح کوچک آزمایش شود، لیست گیاهان زینتی توصیه شده برای سم‌پاشی در برچسب آن مطالعه شود.
•دوره کارنس برای فلفل و خیار سه روز، سیب زمینی هفت روز، سبزیجات برگی هفت روز می‌باشد.
ملاحظات زیست محیطی:
•میزان سمیت( LD50، LC50 ،EC50): LD50 برای پستانداران5820 میلی‌گرم بر کیلوگرم، LD50  برای پرندگان 2000میلی‌گرم بر کیلوگرم، LC50  برای ماهی‌ها 100میلی‌گرم بر لیتر، EC50  برای دافنی87 میلی‌گرم بر لیتر
•برای زنبور خیلی خطرناک است ، در زمان گلدهی نباید مصرف شود.
•برای کاهش اثرات سوء آن روی حشرات مفید و زنبور شش متر از حاشیه مزرعه نباید سم‌پاشی شود.

pymetrozine