کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

پیام های کوتاه
آخرین نظرات

قارچ‌کش سیستمیک از گروه اکساتین‌ها
فرمولاسیون:
1. ویتاواکس Vitavax                % 75 WP            
تاریخ ثبت: 16/11/51
نحوه اثر: کاربوکسین با تأثیر بر روی آنزیم Succinate dehydrogenase تنفس سلولی قارچ‌های حساس را مختل می‌سازد. آنزیم مذکور بخشی از یک کمپلکس در زنجیره انتقال الکترون است که کمپلکس II یا کمپلکس Succinate dehydrogenase  گفته می‌شود؛ این کمپلکس الکترون را از فرم احیا شده فلاوین آدنین دی نوکلئوتید FAD به کوآنزیمQ انتقال می‌دهد.
موارد مصرف در ایران:
سیاهک آشکار گندم و جو، مرگ گیاهچه لوبیا ناشی از Rhizoctonia و مرگ گیاهچه پنبه
موارد مصرف در سایر کشورها:
کاربوکسین، رایج‌ترین قارچ‌کش برای کنترل سیاهک آشکار گندم و جو می‌باشد که جانشین ضدعفونی با آب‌گرم و حرارت آفتاب شده است. این قارچ‌کش در کنترل سیاهک پنهان و سیاهک برگی گندم نیز اثر لازم را دارد. کاربوکسین علاوه بر سیاهک‌ها روی بازیدیومیست‌های دیگر مثل Heterobasidium annosum و Rhizoctonia نیز مؤثر است. اما بر روی فوزاریوم، سپتوریوز و غیره تأثیر چندانی ندارد.
راهنمای مصرف:
•سیاهک آشکار گندم: ضدعفونی بذر به نسبت 2 در هزار.
•مرگ گیاهچه حبوبات ناشی از Rhizoctonia : ضدعفونی بذر به نسبت 2 در هزار.
•مرگ گیاهچه پنبه: ضدعفونی بذر به نسبت 6-4 در هزار.
احتیاط‌های لازم:
•از مصرف بذر‌های ضدعفونی شده جهت تغذیه اجتناب شود.
ملاحظات زیست محیطی:
•میزان سمیت ( LD50، LC50،EC50):  2864 میلی‌گرم بر کیلوگرم برای پستانداران، 3302 میلی‌گرم بر کیلوگرم برای پرندگان، 3/2 میلی‌گرم بر لیتر برای ماهی‌ها، 57 میلی‌گرم بر لیتر برای دافنیا و 181 میکروگرم بر وزن زنبور برای زنبور عسل.
carboxin

نظرات  (۱)

با تشکر از توضیحاتتان ایا امکان استفاده از این قارچ کش بعد از جوانه زدن هم هست و چقدر باید برای یک گیاهچه استفاده کرد؟