کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

پیام های کوتاه
آخرین نظرات

بتا سایفلوترین
حشره‌کش غیر سیستمیک با خاصیت تماسی و گوارشی از گروه پایروتیروئید
فرمولاسیون:
1. رسپونسار Responsar    w/v                  %5/12           SC
2. رسپونسار Responsar                            % 2/0            SC          
3. رسپونسار Responsar                             %4/0            SC
تاریخ ثبت: 18/2/74 به مدت سه سال
ویژگی‌های خاص:
نحوه اثر: این سم با تأثیر روی سیستم عصبی حشره عمل نموده و در عمل نورون‌ها از طریق اختلال  در کانال سدیم آکسون عصبی، موجب مرگ حشره می گردد .
موارد مصرف در ایران:
 حشرات خانگی و بهداشتی مانند مگس و پشه  [2و3]، سوسری [1] 
راهنمای مصرف:
•برای مبارزه با حشرات خانگی به میزان 2/0 تا 4/0 درصد و برای کنترل سوسری خانگی به نسبت 5/12 درصد استفاده شود.
ملاحظات زیست محیطی:
•میزان سمیت( LD50، LC50 ،EC50): LD50 برای پستانداران500-140 میلی‌گرم بر کیلوگرم، LD50  برای پرندگان2000 میلی‌گرم بر کیلوگرم،  LC50 برای ماهی‌ها 330.9 میلی‌گرم بر لیتر، EC50  برای دافنی0018/0-00029/0 میلی‌گرم بر لیتر

beta - cyfluthrin