کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

پیام های کوتاه
آخرین نظرات

بروماسیل
علف‌کش تماسی، غیر انتخابی، از گروه اوراسیل‌ها 
فرمولاسیون:
‌هایوار ایکس Hyvar               %80          WP
تاریخ ثبت:  سال 1350
ویژگی‌های خاص:
نحوه اثر: بازدارنده  انتقال الکترون در فتوسیستم 2 فرآیند فتوسنتز
نحوه جذب و انتقال درگیاه: جذب از طریق ریشه و مقدار کمی از طریق برگ و ساقه
علائم تأثیر در گیاه: ایجاد کلروز و سپس نکروزه در برگ‌ها
ماندگاری درخاک(نیمه عمر علف‌کش): 2 تا 8 ماه
موارد مصرف در ایران:
علف‌های هرز در باغات مرکبات، اراضی غیر مزروعی و تاسیسات صنعتی
راهنمای مصرف:
•دوز توصیه شده برای باغات مرکبات، 4 تا 8 کیلوگرم در هکتار در بهار یا پاییز و قبل از رویش علف‌های هرز
•برای اراضی غیر زراعی 15 تا 20 کیلوگرم در هکتار و یا در اختلاط با آترازین پس از رشد علف‌های هرز
•در صورتیکه از دوزهای بالای بروماسیل استفاده شود اثر آن بیش از یک فصل باقی خواهد ماند.
•وقوع بارندگی می‌تواند موجب انتقال این علف‌کش به ناحیه ریشه و جذب آن شود.
احتیاط‌های لازم:
•این علف‌کش در محصولات زراعی کاربرد ندارد و در صورت استفاده موجب از بین رفتن آنها می‌شود.
•جهت کنترل علف‌های هرز چند ساله(مثل قیاق) باید از دوزهای بالای بروماسیل استفاده کرد. در این شرایط دیگر بروماسیل برای مرکبات انتخابی نخواهد بود.
•فرار این علف‌کش می‌تواند کلیه محصولات زراعی و زینتی را از بین ببرد.
ملاحظات زیست محیطی:
•سمیت این علف‌کش برای پستانداران پایین است.
•میزان سمیت( LD50، LC50،EC50):5200 میلی‌گرم بر کیلوگرم برای پستانداران، 2250 تا  10000 میلی‌گرم بر کیلوگرم برای پرندگان و 71 تا 164 میلی‌گرم در لیتر برای ماهی‌ها
bromacil