کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

پیام های کوتاه
آخرین نظرات

بنزوکسی میت
کنه‌کش تماسی و گوارشی از گروه هیروکسیمات
فرمولاسیون:
سیترازون Citrazon                    w/v %20     EC
تاریخ ثبت: 14/2/55        
ویژگی‌های خاص:
نحوه اثر: کنه‌کش غیر سیستمیک با اثر تماسی و گوارشی تمامی مراحل کنه‌های تارتن را کنترل می‌کند.
موارد مصرف در ایران:
کنه قرمز اروپایی و کنه تارعنکبوتی در درختان میوه سردسیری [5/1 در هزار]، کنه زرد شرقی و قرمز مرکبات [یک در هزار اوایل تابستان و برای مرکبات یک درهزار اواخر زمستان و بهار و شهریور]
راهنمای مصرف:
•از استفاده این کنه‌کش با مخلوط بردو و مواد قلیایی اجتناب شود.
•سیترازون با نیترات کلسیم سازگار است.
•آخرین سمپاشی7 روز قبل از برداشت
ملاحظات زیست محیطی:
•میزان سمیت( LD50، LC50 ،EC50): LD50 برای پستانداران 15000 میلی‌گرم بر کیلوگرم، LC50  برای ماهی‌ها  75/1 میلی‌گرم بر لیتر
benzoximat