کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

پیام های کوتاه
آخرین نظرات

بنزوئیل پروپ-اتیل
علف‌کش انتخابی، از گروه دی‌کلروانیلیوپروپیونات 
فرمولاسیون:
سافیکس Suffix                %20            EC
موارد مصرف در ایران:
علف‌های هرز در گندم
راهنمای مصرف:
•این علف‌کش کاربرد پس رویشی دارد. بهترین زمان مصرف از زمان تشکیل گره اول تا سوم ساقه گندم است.
•دوز توصیه شده سافیکس 5 لیتر در هکتار است.
احتیاط‌های لازم:
•کاربرد این علف‌کش در زارعت جو توصیه نمی‌شود.
•مصرف این علف‌کش به همراه توفوردی کارآیی آنرا کاهش می‌دهد. فاصله زمانی کاربرد این علف‌کش‌ها دو هفته تعیین شده است.
ملاحظات زیست محیطی:
•میزان سمیت( LD50، LC50،EC50):1000> میلی‌گرم بر کیلوگرم برای پستانداران
benzoylprop-ethyl