کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

پیام های کوتاه
آخرین نظرات

پرتیلاکلر
علف‌کش انتخابی، از گروه کلراستامید
فرمولاسیون:
 ریفیت Rifit            w/v  % 50  EC              
تاریخ ثبت:  سال 1378
ویژگی‌های خاص:
نحوه اثر: بازدارنده سنتز اسیدهای چرب با زنجیره بلند، ممانعت از تقسیم سلولی
نحوه جذب و انتقال درگیاه: جذب از طریق هیپوکوتیل، مزوکوتیل و کولئوپتیل و به مقدار کمتر از طریق ریشه‌های درحال جوانه زدن
ماندگاری درخاک(نیمه عمر علف‌کش): همراه با جذب آب در خاک شالیزار،اثر این علف‌کش نیز از بین می‌رود. ماندگاری علف‌کش 30 روز می‌باشد.
موارد مصرف در ایران:
علف‌های هرز پهن‌برگ، باریک برگ ( سوروف) و جگن‌ها در مزارع نشائی برنج
راهنمای مصرف:
•مقدار مصرف 5/1 تا 2 لیتر در هکتار شش روز پس از نشاء برنج
احتیاط‌های لازم:
•کاربرد این علف‌کش در مزارع کشت مستقیم برنج ممکن است به محصول آسیب وارد آورد.
ملاحظات زیست محیطی:
•میزان سمیت( LD50،LC50،EC50):6099 میلی‌گرم بر کیلوگرم برای پستانداران
pretilachlor