کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

پیام های کوتاه
آخرین نظرات

پروپارژیت
کنه‌کش غیر سیستمیک و تماسی از گروه سولفیت
فرمولاسیون:
اومیت Omite               w/v%57    EC
تاریخ ثبت: 27/10/52 – 17/2/80 (ثبت موقت اولیه)‌ علیه کنه قرمز اروپائی درختان سیب – کنه دو لکه ای  لوبیا – تمدید لغایت 86                                 
ویژگی‌های خاص:
 نحوه اثر: کنه‌کش غیر سیستمیک با اثر تماسی و دوام طولانی ، از طریق تنفس هم بر روی کنه تأثیر گذار است .
موارد مصرف در ایران:
کنه تار عنکبوتی در پنبه و سویا [5/1 لیتر در هکتار] و چغندر [یک لیتر در هکتار] ، کنه قرمز اروپایی در درختان میوه [یک در هزار] ، کنه در پسته [یک در هزار] و حبوبات [دو در هزار]، کنه پاکوتاه درچای [5/1 در هزار]، کنه دو نقطه ای در اشجار جنگلی و گیاهان غیر مثمر [یک در هزار]،کنه قرمز اروپایی در درختان سیب و کنه دو لکه ای در لوبیا [1 در هزار]
راهنمای مصرف:
•5/1 لیتر در هکتار برای پنبه و سویا، یک لیتر در هکتار برای چغندر، یک در هزار برای درختان میوه و پسته، دو در هزار برای حبوبات، 2/1 در هزار برای چای، یک در هزار برای اشجار جنگلی، 1 در هزار در مزارع لوبیا
ملاحظات زیست محیطی:
•میزان سمیت( LD50، LC50 ،EC50): LD50 برای پستانداران   2800 میلی‌گرم بر کیلوگرم، LD50  برای پرندگان 4640 میلی‌گرم بر کیلوگرم، LC50  برای ماهی‌ها  11/0 میلی‌گرم بر لیتر، EC50  برای دافنی 09/0 میلی‌گرم بر لیتر
propargite