کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

پیام های کوتاه
آخرین نظرات
پروپوکسور
حشره‌کش غیرسیستمیک  تماسی و گوارشی با اثر ضربه ای از گروه کاربامات‌ها
          فرمولاسیون:
1. بایگون (Bayegon)                 % 25EC                             
2. قوطی تحت فشار          %1 با % 2                Spray  
3. طعمه                              %1                    P,B
         تاریخ ثبت: 1/10/47
         ویژگی‌های خاص:
نحوه اثر: از طریق مهارآنزیم کولین استراز سبب اختلال در سیستم عصبی مرکزی حشره و مرگ آن می شود.
        موارد مصرف در ایران:
      حشرات خانگی  و عمومی (سوسک ، پشه ، مگس ، کنه ، مورچه و سایر حشرات خانگی)
         موارد مصرف در سایر کشورها:
سوسری‌ها، مگس‌ها، کک‌ها، پشه، سن‌ها، مورچه‌ها، هزارپایان و دیگر آفات حشره ای در سطوح انباری خانه و حیوانات اهلی و غیره، آفات مکنده و جونده در درختان میوه، سبزیجات، گیاهان زینتی، تاکستانها، ذرت، یونجه، سویا، پنبه، نیشکر، برنج، جنگلی؛ ملخ‌های بومی و مهاجر
          راهنمای مصرف:
•    مهارکننده آنزیم کولین استراز در سیستم عصبی می باشد.
•    شکوفه‌های نازک درختان ممکن است صدمه ببینند.
•    روی گیاهان داوودی، Caration ، Hydranges در دز بالا ممکن است گیاه‌سوزی ایجاد کند.
•    در اختلاط با ترکیبات قلیایی ناپایدار است
           ملاحظات زیست محیطی:
•    میزان سمیت( LD50، LC50 ،EC50):  LD50برای پستانداران50 میلی‌گرم بر کیلوگرم، LD50  برای پرندگان 5000-2828 میلی‌گرم بر کیلوگرم، LC50  برای ماهی‌ها 6/13-2/6 میلی‌گرم بر لیتر، EC50  برای دافنی 15/0 میلی‌گرم بر لیتر
•    برای پرندگان کم خطر است.
•    برای زنبور عسل خیلی سمی است.
•    برای  ماهی‌ها و دیگر موجودات آبزی متوسط سمی است.
propoxur