کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

پیام های کوتاه
آخرین نظرات

بوواریا بازیانا
حشره‌کش بیولوژیک، یک قارچ بیمارگرحشرات
فرمولاسیون:
ناتورالیس    Naturalis L          %16/7         L         
موارد مصرف در ایران:
سفید بالک(عسلک) پنبه
راهنمای مصرف:
•به میزان cc 750 به همراه ماده پخش کننده Nufilm به مقدار 2 لیتر در هکتار تحت نظارت و در قالب روشهای تلفیقی به کار می رود.
Beauveria bassiana