کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

پیام های کوتاه
آخرین نظرات

پروفنفوس
حشره‌کش نفوذی با اثر تماسی، گوارشی از گروه فسفره آلی
فرمولاسیون:
1. کوآکرون Curacron              %50  EC                                   
2. کوآکرون Curacron         w/v%40 EC              
تاریخ ثبت: 29/5/58 و 30/10/58
ویژگی‌های خاص:
 نحوه اثر: حشره‌کش عصبی و از طریق مهارآنزیم کولین استراز سبب اختلال در سیستم عصبی مرکزی حشره و مرگ آن می شود.
موارد مصرف در ایران:
کرم غوزه پنبه 5/2 لیتر در هکتار (2)
موارد مصرف در سایر کشورها:
حشرات (خصوصاً بال‌پولک‌داران) و کنه‌ها در پنبه، ذرت، چغندرقند، سویا، سیب زمینی، سبزیجات، توتون و دیگر محصولات
راهنمای مصرف:
•بصورت محلول‌پاشی به میزان 5/2 لیتر در هکتار (2)
•مهارکننده آنزیم کولین استراز در سیستم عصبی می باشد، افرادی که براساس توصیه پزشکی از کارکردن با ترکیبات ضدکلین استراز ممنوع شده اند نباید از این حشره‌کش استفاده کنند.
•سبب کندی رشد در پنبه می گردد.
ملاحظات زیست محیطی:
•میزان سمیت( LD50، LC50 ،EC50): LD50 برای پستانداران3300 میلی‌گرم بر کیلوگرم،  LD50  برای پرندگان 1000-70 میلی‌گرم بر کیلوگرم، LC50  برای ماهی‌ها 3/0-08/0 میلی‌گرم بر لیتر
•برای پرندگان متوسط سمی است.
•برای  ماهی‌ها و دیگر موجودات آبزی خیلی خطرناک است.
profenofos