کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

پیام های کوتاه
آخرین نظرات

پروکلراز
قارچ‌کش غیرسیستمیک با اثرحفاظتی و معالج از گروه ایمیدآزول‌ها
فرمولاسیون:
1. اسپروگون Sprogon      %50             WP                           
تاریخ ثبت: 19/2/84 برای مدت 3 سال موقت
نحوه اثر: جلوگیری از سنتز ارگوسترول
موارد مصرف در ایران:
پوسیدگی قارچ خوراکی ناشی از Verticillium fungicola
موارد مصرف در سایر کشورها:
تولید پروکلراز، ابتدا به دلیل پتانسیل آن در کنترل سفیدک‌های پودری بوده است، اما در آزمایش‌های مزرعه‌ای این ترکیب، تأثیر قابل توجهی در مهار بیماری لکه چشمی غلات ناشی از Pseudocercosporella herpotrichoides نشان داده و در حد وسیعی برای کنترل این بیماری مورد استفاده قرار گرفت. در غلات، پروکلراز علاوه بر این برای کنترل Pyrenophora ، Rhynchosporium، Septoria و Fusarium  قابل کاربرد بوده و تأثیر مثبتی نیز در کنترل سفیدک پودری غلات دارد. این ترکیب همچنین برای کنترل Alternaria، Botrytis، Phoma و Sclerotinia در کلزا،  Ascochyta و Botrytis در بقولات، Cercospora و Erysiphe در چغندرقند، Pyricularia در برنج، Verticillium fungicola و Mycogone perniciosa در قارچ‌های خوراکی، ضدعفونی بذر کتان به منظور کنترلAlternaria  و کنترل بسیاری از بیماری‌های قارچی در گیاهان زینتی توصیه شده است. پروکلراز همچنین به عنوان یک قارچ‌کش پس از برداشت برای حفاظت مرکبات و میوه‌های گرمسیری در برابر بیماری‌های انباری کاربرد دارد.   
راهنمای مصرف:
•کاربرد یک نوبت قارچ‌کش به میزان 9/0 گرم در متر مربع، 10 تا 70 روز بعد از دادن خاک پوششی.
. ملاحظات زیست محیطی:
•میزان سمیت ( LD50، LC50 ،EC50):  2400- 1600 میلی‌گرم بر کیلوگرم برای پستانداران، 662 میلی‌گرم بر کیلوگرم برای پرندگان، 5/1 میلی‌گرم بر لیتر برای ماهی‌ها، 3/4 میلی‌گرم بر لیتر برای دافنیا و 50 میکروگرم بر وزن زنبور برای زنبور عسل.
• برای ماهی‌ها و سایر آبزیان خطرناک است، لذا باید از آلوده کردن آب‌های سطحی و انهار با این ماده شیمیایی یا ظرف سم اجتناب گردد.
prochloraz