کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

پیام های کوتاه
آخرین نظرات

پیریدابن
کنه‌کش غیر سیستمیک با اثر ضربتی و دوام طولانی از گروه پیریدازینون
فرمولاسیون:
سانمیت (Sanmite)                   w/v %20    WP
 تاریخ ثبت: 18/8/77 ثبت موقت اولیه – تمدید لغایت 86                       
ویژگی‌های خاص:
نحوه اثر: کنه‌کش غیر سیستمیک با اثر ضربتی و باقیماندگی طولانی  -مؤثر روی تمام مراحل رشدی به ویژه مرحله نابالغ
موارد مصرف در ایران:
کنه زنگار در مرکبات [40 تا 50 گرم در 100 لیتر آب]
راهنمای مصرف:
•برای کنترل کنه در مرکبات به میزان 40 تا 50 گرم در 100 لیتر آب (به نسبت 4/0 تا 5/0 در هزار) به کار می‌رود.
ملاحظات زیست محیطی:
•میزان سمیت( LD50، LC50،EC50): LD50 برای پستانداران  820 میلی‌گرم بر کیلوگرم، LD50  برای پرندگان 2250 میلی‌گرم بر کیلوگرم، LC50  برای ماهی‌ها 10/1 میلی‌گرم بر لیتر، EC50  برای دافنی 5/0 میلی‌گرم بر لیتر
pyridaben