کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

پیام های کوتاه
آخرین نظرات

پیریدات
علف‌کش تماسی، انتخابی از گروه فنیل پیریدازین
فرمولاسیون:
1.لنتاگرانLentagran         w/v          %45             WP             
2.لنتاگران Lentagran         w/v          %60             EC       
تاریخ ثبت:  سال 1378
ویژگی‌های خاص:
نحوه اثر: بازدارنده انتقال الکترون در فتوسیستم 2 فرآیند فتوسنتز
نحوه جذب و انتقال درگیاه: عمدتاً از طریق برگ جذب می‌شود.
علائم تأثیر در گیاه: کلروز سریع و نکروزه شدن از حاشیه برگ‌ها و در نهایت خشک شدن برگ‌ها ظرف 4 تا 7 روز
ماندگاری در خاک(نیمه عمر): کمتر از 3 روز
موارد مصرف در ایران:
کنترل علف‌های هرز پهن‌برگ نخود
موارد مصرف در سایر کشورها:
علف‌های هرز مزارع ذرت، ذرت شیرین، کلزا، غلات، برنج، بادام زمینی، سبزیجات
راهنمای مصرف:
•مقدار مصرف 2 لیتر(کیلوگرم) در هکتار به صورت پس رویشی.
•به منظور افزایش دامنه تأثیر این علف‌کش می‌توان آنرا با علف‌کشهای خانواده تریازین بکار برد.
•کنترل علف‌های هرز توسط این علف‌کش در شرایط خشک کاهش می‌یابد.
•وقوع بارندگی ظرف 1 تا 2 ساعت بعد از سم‌پاشی درجه تأثیر علف‌کش را کاهش می دهد.
احتیاط‌های لازم:
•این علف‌کش را بیش از یکبار در سال بکار نبرید.
ملاحظات زیست محیطی:
•میزان سمیت( LD50، LC50،EC50):2000 میلی‌گرم بر کیلوگرم برای پستانداران. حرکت این علف‌کش در خاک محدود است.
•نباید تا 45 روز بعد از برداشت، علوفه مزرعه تیمار شده با این علف‌کش به مصرف دام یا انسان برسد.
•سمیت خوراکی این علف‌کش برای پستانداران پایین است.
pyridate