کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

پیام های کوتاه
آخرین نظرات

پی پروفوس + توفوردی
علف‌کش انتخابی با طیف وسیع از گروه ارگانوفسفره + فنوکسی استیک اسید 
فرمولاسیون:
ریلوف- اچ          Rilof- H      w/v          %35      EC 
تاریخ ثبت:  سال 1367
ویژگی‌های خاص:
نحوه اثر:بازدارنده تقسیم سلول
نحوه جذب و انتقال درگیاه: جذب از طریق ریشه، کولئوپتیل و برگ‌های جوان و قابل انتقال در گیاه
ماندگاری در خاک(نیمه عمر): کمتر از 30 روز
موارد مصرف در ایران:
علف‌های هرز پهن‌برگ و باریک برگ در برنج ]2 لیتر در هکتار[
 راهنمای مصرف:
•مقدار مصرف 2 لیتر در هکتار
•برای کنترل علف‌های هرز برنج قبل از دو برگی شدن سوروف توصیه می‌شود.
•در صورت مسمومیت با این علف‌کش از آتروپین همراه با ترکیبات اکسیم (مانند پام یا توکزوگونین) استفاده شود.
احتیاط‌های لازم:
•در نزدیکی مزارع پنبه و گوجه فرنگی و به طور کلی مزارع حساس به توفوردی مصرف نشود.
•از مصرف این سم درصورتی که درجه حرارت محیط کمتر از 12 درجه باشد خودداری شود زیرا در هوای سرد خود برنج را نیز می سوزاند.
ملاحظات زیست محیطی:
میزان سمیت( LD50، LC50،EC50):500 میلی‌گرم بر کیلوگرم برای پستانداران
piperophos + 2,4- D