کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

پیام های کوتاه
آخرین نظرات

تبوتیورون
علف‌کش خاک مصرف، با قابلیت انتخابی پایین،  از گروه اوره
فرمولاسیون:
تبوسان   Tebusan                w/v         %50     SC
تاریخ ثبت:  سال 1380
ویژگی‌های خاص:
نحوه اثر: بازدارنده انتقال الکترون در فتوسیستم 2 فرآیند فتوسنتز
نحوه جذب و انتقال درگیاه: عمدتاً از طریق ریشه با قابلیت انتقال در گیاه
علائم تأثیر در گیاه: کلروز سریع و نکروزه شدن برگ‌ها از حاشیه‌ها، خشک شدن برگ‌ها
ماندگاری در خاک(نیمه عمر): ماندگاری علف‌کش در خاک‌هایی با رطوبت کم و مواد آلی زیاد افزایش می‌یابد.
موارد مصرف در ایران:
علف‌های هرز باریک برگ و پهن‌برگ در مزارع نیشکر
موارد مصرف در سایر کشورها:
علف‌های هرز در اراضی غیر زراعی و مزارع نیشکر
راهنمای مصرف:
•مقدار مصرف در زراعت نیشکر 3 تا 4 لیتر در هکتار همراه با آب اول
احتیاط‌های لازم:
•این علف‌کش نباید در نزدیکی درختان و یا گونه‌های زراعی حساس استفاده شود.
ملاحظات زیست محیطی:
•میزان سمیت( LD50، LC50 ،EC50):644 میلی‌گرم بر کیلوگرم برای پستانداران
tebuthiuron