کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

پیام های کوتاه
آخرین نظرات

تربوترین + تری سولفورون
علف‌کش  انتخابی، سیستمیک، از گروه  تریازین+ سولفونیل اوره
فرمولاسیون:
لوگران اکسترا Logran extra  w/v          %)4+60( 64          WG
تاریخ ثبت:  سال 1380
ویژگی‌های خاص:
نحوه اثر:تربوترین از انتقال الکترون در فتوسیستم 2 فتوسنتز ممانعت می‌کند.
نحوه جذب و انتقال درگیاه: جذب از طریق ریشه و مقداری نیز از برگ‌ها، قابل انتقال در گیاه و تجمع در نقاط رشد
موارد مصرف در ایران:
 علف‌های هرز در مزارع گندم
راهنمای مصرف:
•مقدار مصرف  200 تا 250 گرم در هکتار بسته به شرایط آب و هوایی  قبل از کاشت تا اواسط پنجه‌زنی گندم 
•زمان مصرف از اواسط پنجه‌زنی گندم تا مرحله 2 تا 4 برگی علف هرز
ملاحظات زیست محیطی:
•میزان سمیت( LD50، LC50 ،EC50): 2000 میلی‌گرم بر کیلوگرم برای پستانداران.
terbutryn + triasulfuron